rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
16.10.2014 11.46

Työhyvinvointi ei saa jäädä rakennemuutosten jalkoihin

Kv-toimitsija Merja Launis-Ahtiainen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Merja

Komissio julkaisi viime vuoden joulukuussa Muutosten ennakointia ja rakenneuudistusta koskevan laatukehyksen. Tiedonannossa on omat osiot työnantajille, työntekijöille ja työmarkkinaosapuolille sekä kansallisille ja alueellisille viranomaisille. Kullekin ryhmälle on tarjolla ohjeita ja hyviä käytäntöjä muutoksen ennakointiin ja siihen valmistautumiseen sekä työntekijöiden osallistumiseen.

Ohjeet ovat lopulta varsin yksinkertaisia: työnantajien on jatkuvasti kartoitettava työpaikka- ja osaamistarpeita sekä tarjottava työntekijöille koulutusta, työkiertoa ja työaikajoustoa. Yksittäisen työntekijän taas tulisi arvioida taitojaan ja käyttää oikeuttaan koulutukseen sekä vahvistaa työllistettävyyttään ja liikkuvuuttaan. Työntekijän tulisi myös selvittää, mitä hän voi tehdä välttääkseen irtisanotuksi tulemisen: laatia yksilöllinen työnhakusuunnitelma, suhtautua avoimesti liikkuvuuteen, pyytää apua ja valmennusta, työnhakukoulutusta ja uraohjausta… Kunpa tukea oikeasti olisikin tarjolla jo ennen irtisanomisia!

Komissio on jo aiemmin todennut vuotuisessa kasvuselvityksessään 2012 julkishallinnon laadun vaikuttavan keskeisesti kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. Hiljattain on myös julkaistu työterveyden ja -turvallisuuden haasteita ja tavoitteita kartoittava EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020.

Euroopan julkisen alan ammattiliittojen kattojärjestö EPSU ja Euroopan kuntaliitto CEMR ovat sosiaalisessa vuoropuhelussaan nyt aikeissa tuoda oman panoksensa näihin komission linjauksiin. Komissiolta on anottu rahoitusta yhteishankkeeseen, jossa linkitetään julkisen sektorin rakennemuutokset, uusi teknologia ja työn uudet muodot työterveyden ja -turvallisuuden trendeihin. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti rakennemuutosten ja työhyvinvoinnin välistä suhdetta sekä ongelmien ennaltaehkäisyä. Millainen on hyvä rakennemuutos? Miten työmarkkinaosapuolet voivat tukea muutoksen onnistumista? Miten sosiaalisella vuoropuhelulla voidaan edistää työhyvinvointia sekä ehkäistä työperäisiä sairauksia? Miten estää osaamisvaatimusten heikentäminen ja vähän osaamista vaativien palvelualan tehtävien lisääntyminen?

Viimeinen kysymys on toisaalta hieman hämmentävä, sillä ainakin pohjoismaissa meitä askarruttaa vastakkainen ilmiö – toimihenkilöistyminen, joka näkyy julkisen alan peruspalveluammattien vaatimus- ja koulutustason nousuna liittojemme jäsenistössä.

Monissa maissa kuntia kannustetaan (tai pakotetaan) kuntaliitoksiin, tuottamaan palveluja yhdessä ja ostamaan niitä yrityksiltä tai kolmannen sektorin järjestöiltä. Vastuut ja tehtävät muuttuvat, ja niitä siirrellään valtion ja paikallistason välillä.

Suomen näkökulmasta EPSUn ja CEMRin hanke on kiinnostava, vaikka se ei varsinaisesti tuo mitään uutta; kytkös muutoksen hallinnan ja työhyvinvoinnin välillä tunnistetaan meillä kyllä. Tuntuu kuitenkin, että julkisessa keskustelussa kuljetaan edelleen kahta raidetta: keskustelut rakennemuutoksista ja toisaalta työhyvinvoinnista eivät kohtaa.

EPSUn ja CEMRin hankkeessa pääsemme joka tapauksessa hyödyntämään kotimaista kehittämistyötä: KT Kuntatyönantajan ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen tammikuussa käynnistämää Kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa KUNTEKO 2014–2020. Ohjelman tavoitteeksi on vaatimattomasti asetettu, että Suomessa on Euroopan parhaat kuntatyöpaikat, joilla on kyky vastata kuntatyön tulevien vuosien haasteisiin. KUNTEKO-ohjelman kautta näkyvyyttä saa yhtä hyvin arkinen työpaikkakohtainen parannus tai kokeilu kuin aivan uusi, innovatiivinen ja toimialarajat ylittävä palveluratkaisu. Ohjelman kautta voi myös jakaa omia kokemuksia ja soveltaa muualla hyväksi koettuja oppeja omaan toimintaan. Tässä siis hieno mahdollisuus hyödyntää puolin ja toisin Euroopan tason vuoropuhelua ja kotimaista työmarkkinaosapuolten yhteistyötä!


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja