rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
15.11.2013 10.34

Kehittynyt työelämä maamme menestyksen perustana

Europarlamentaarikko Hannu Takkula

20130321 TAKKULA Portrait 049

Ihmisten itsensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että heidän vahvuutensa ja potentiaalinsa saadaan täysimääräisesti käyttöön. Kaikki hyötyvät kun monimuotoisuus, joustavuus ja ihmisten liikkuminen yli työelämän totuttujen rajojen lisääntyy. Työelämässä ei enää edetä suoraviivaisesti koulusta työn kautta eläkkeelle.  Uusi työ on polveilevaa ja reittiä saatetaan vaihtaa montakin kertaa. Siksi tarvitaan yrittäjämäistä asennetta ja uskallusta ottaa myös riskejä. 

Kun ammattiyhdistysväen asiantuntijat ovat äänessä, puhutaan yleensä työehtosopimusten piiriin kuuluvista työelämän kysymyksistä, kuten palkkauksesta, työajoista, lomista, eläke-ehdoista, työturvallisuudesta, irtisanomissuojasta. Ne ovatkin työelämän hyvinvoinnin ja kansakunnan kehityksen kannalta keskeisiä asioita.  

Työpaikoilla työelämän haasteet näyttäytyvät usein kuitenkin toisenlaisina. Huolena siellä ovat usein itse työstä nousevat asiat, kuten huonosta johtamisesta aiheutuvat ongelmat ja paineet, työssä jaksamista nakertavat seikat, työpaikan ilmapiiriin vaikuttavat tekijät tai ihmissuhteita rassaavat ristiriidat.

Poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa yleisiin työehtoihin ja työelämän edellytyksiin, muttei säädellä kunkin työpaikan asioita, korjata niiden ongelmia tai poistaa häiritseviä tekijöitä. Niillä voitaisiin kuitenkin luoda paremmat mahdollisuudet työntekoa tukeville toimille, kuten esimiesvalmennukselle, työnohjaukselle, coachingille ja muille jaksamista, motivaatiota tai työilmapiiriä parantaville toimille. 

Hyvän johtamisen merkitys tulisi tiedostaa laajemmin ja huonosta johtamisesta johtuvista ongelmista pitäisi puhua avoimesti ja rakentavasti. Johtajuuden parantamiseksi olisi ryhdyttävä toimiin esimerkiksi koulutuksen, johtajien tukemisen, ohjauksen tai mentoroinnin avulla. 

Koska sosiaalisilla taidoilla on suuri merkitys työelämässä, kysynkin: Tähtääkö nykyinen koulutusjärjestelmämme liikaa vain teoreettisten ja teknisten taitojen hallintaan? Tulisiko meidän miettiä nykyistä enemmän sosiaalisten taitojen opettamista tähdätessämme kohti tulevaisuuden laadukasta ja tuottavaa työelämää? 

Samoin viestintätaidot ovat työssä menestymisessä entistä tärkeämpiä. Tehokas, ilmeikäs ja sujuva puheviestintä on olennainen laatutekijä korkeatasoisessa toiminnassa. Hyvä kirjallinen ilmaisu tulee aina olemaan osa työn maailmaa ja edellytyksenä tulokselliselle toiminnalle. Ei-sanallisen viestimisen (ilmeet, eleet, asennot, vaatetus) merkitystä ei ole meillä Suomessa aina tiedostettu osana korkealaatuista toimintaa, erityisesti palveluammateissa. 

Tulevaisuuden työelämässä tullaan varmasti tarvitsemaan entistä parempaa ja laajempaa kielitaitoa. Työelämän, kuten koko yhteiskunnan, lisääntyvä monikulttuurisuus ja kansainvälisyys edellyttävät syvällisempää kulttuurista ymmärtämistä sekä taitoa toimia moniarvoisessa toimintaympäristössä. 

Työelämässä täytyy olla tilaa luovuudelle ja innovatiivisuudelle. Emme selviä eteenpäin vanhojen ideoitten ja käytäntöjen vaarassa. Keskimääräiset työurat tulevat pirstaloitumaan ja koko työuran kestävät yhdenjaksoiset työsuhteet tulevat olemaan harvinaisuus. Jotkut ovat arvioineet, että tämän päivän opiskelija tulee olemaan 15–17 eri työsuhteessa työelämänsä aikana. 

Yleinen työilmapiiri täytyisi säilyttää kannustavana, tulevaisuutta kohti suuntautuneena ja hallittua riskinottoa suosivana. Juuri myönteinen asenneilmasto ja innostava henkinen ilmapiiri luovat hyvät lähtökohdat työelämän hyvinvoinnille ja tuottavalle toiminnalle. 

Ihmisten itsensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että heidän vahvuutensa ja potentiaalinsa saadaan täysimääräisesti käyttöön. Kaikki hyötyvät kun monimuotoisuus, joustavuus ja ihmisten liikkuminen yli työelämän totuttujen rajojen lisääntyy. Työelämässä ei enää edetä suoraviivaisesti koulusta työn kautta eläkkeelle.  Uusi työ on polveilevaa ja reittiä saatetaan vaihtaa montakin kertaa. Siksi tarvitaan yrittäjämäistä asennetta ja uskallusta ottaa myös riskejä. 

Syksyn pimetessä toivotan kaikille intoa ja voimia työelämän haasteisiin!


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi