rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
6.3.2015 11.49

Komission energiaunioni etenee oikeaan suuntaan

SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka

Pia Björkbacka SAKEuroopan komissio julkisti 25. helmikuuta energiansaannin turvaamista ja ilmastonmuutospolitiikkaa koskevan yleisstrategian. Samassa yhteydessä julkistettiin myös tiedonannot energiaverkkojen yhteenliittämisestä EU:ssa sekä EU:n tavoitteista joulukuussa Pariisissa pidettävässä ilmastokokouksessa. Tavoitekokonaisuutta kutsutaan energiaunioniksi. Energiaunionin perustaminen on yksi Junckerin komission kymmenestä prioriteetista.

Komission ehdotus energiaunioniksi jakautuu jo olemassa oleviin EU:n 2020 energiastrategiassa linjattuihin EU:n energiapolitiikan viiteen pääteemaan. Näitä teemoja ovat toimintavarmuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen sekä energia-alan tutkimus ja innovaatiot. Ukrainan tilanteen vuoksi energiaunionin kehittämistarpeen keskiössä on ollut energiaturvallisuus, erityisesti kaasun osalta.

Palkansaajien mielestä EU-tasolla on tärkeää saattaa energian sisämarkkinat loppuun. Myös energiaturvallisuuden osalta edetään varmimmin kohti tavoitetta, kun panostetaan ensisijaisesti energian sisämarkkinoiden toimivuuteen. Energiaomavaraisuusongelmaa ei ratkaista panostamalla esimerkiksi EU:n laajuisen kaasunostomekanismin luomiseen tai siihen, että alueellista yhteistyötä rahoitettaisiin nykyistä huomattavasti enemmän EU:n yhteisistä varoista. Yhteispotin korottamiseen esitys ei onneksi sorrukaan, vaan esittää luotavaksi esimerkiksi yhteisen LNG-nesteytettyyn kaasuun ja sen varastoimiseen liittyvän strategian.

Suomessa kansalaisten ja teollisuuden maksamat sähkölaskut ovat olleet toistaiseksi kohtuullisia verrattuna useisiin muihin EU-maihin. Toimivat energiamarkkinat ovat yksi selittävä tekijä myös tähän. Teollisuuden energian hintatason pitäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttää päällekkäisten ja epäneutraalien energian hintaan vaikuttavien ohjauskeinojen purkamista.

Energiaunionissa olisi tärkeää saada aikaan myös toimia, joiden avulla siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan nopeutuu. On aivan oleellista panostaa siihen, että EU saavuttaa ja kykenee ylläpitämään uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologisen johtoaseman kehittämällä seuraavan sukupolven teknologiaa. Myös paikallisesti tuotettua energiaa, mukaan lukien uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia, pitää pystyä siirtämään jatkossa huomattavasti tehokkaammin energiaverkkoon. 

EU-tason strategioilla on kannustettava jäsenvaltioita ja yrityksiä toimimaan niin, että erityisesti riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja kasvihuonekaasuista vähenee huomattavasti. Komission strategiassa tuodaankin hyvin esiin liikennealan hiilestä irtautumisen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä sähkön käytön edistämisen ohella investoinnit edistyneiden biopolttoaineiden tuotantoon. Komission energiaunionistrategiassa olisi pitänyt korostaa kuitenkin enemmän sitä, että valittujen energiapoliittisten toimien pitää ehkäistä hiilivuotoa.  Energiatehokkuustoimien kohdentaminen liikenteen lisäksi erityisesti rakennusalalle vaikuttaa perustellulta.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi