rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
14.12.2016 12.39

Kohti laadukkaampaa oppisopimuskoulutusta

STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen

RIina Nousiainen STTK @Liisa Valonen

Tällä viikolla pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa on esillä useita nuoriin ja nuorisotyöttömyyden torjuntaan liittyviä aloitteita. Yksi käsiteltävistä teemoista liittyy oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämiseen. EU:n ammatillisen koulutuksen neuvoa antava komitea (ACVT) julkaisi joulukuun alussa kannanoton koskien oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä.

Euroopan komissio on asettanut vuoden 2017 työohjelmassaan tavoitteeksi oppisopimuksen laatukriteereiden määrittämisen. Työmarkkinaosapuolten ja jäsenmaiden edustajien yhdessä hyväksymän kannanoton toivotaan vaikuttavan neuvostossa käytävään keskusteluun nuorisotyöttömyyden ratkaisukeinoista. Tyypillisesti nuorisotyöttömyys on alhaisempi niissä jäsenmaissa, joissa on vahva oppisopimusjärjestelmä. Eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen kannalta on merkittävää, että kannanotossa tunnistetaan työmarkkinaosapuolten rooli laadukkaiden oppisopimusjärjestelmien kehittämisessä.

Eurooppalaiset työntekijä- ja työnantajajärjestöt julkaisivat jo alkukesällä yhteiset oppisopimuskoulutusta koskevat tavoitteensa. Työntekijäpuoli on pyrkinyt edistämään oppisopimuskoulutuksen laatukriteerien määrittämistä, ja työnantajapuoli on keskittynyt erityisesti oppisopimuskoulutuksen kustannustehokkuuden parantamiseen. Yhteisenä tavoitteena on lisätä oppisopimuskoulutuksen käyttöä nuorten työllisyyden parantamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin myös, että oppisopimuskoulutuksen tulee tuottaa ammattiosaamisen lisäksi tutkinto ja valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi halutaan selkiyttää oppisopimusopiskelijan asemaa työpaikalla ja muun muassa oikeutta sosiaalietuuksiin.

Oppisopimuspaikkojen saatavuus perustuu paikkojen tarjontaan. Yritysten näkökulmasta keskeinen kysymys liittyy niiden oppisopimuskoulutuksesta saatuihin hyötyihin (return of investment). Kannanotossa painotetaan, että perinteisesti oppisopimuskoulutusta paljon hyödyntävissä maissa yritykset osallistuvat merkittävästi koulutuksen kustannuksiin, ja asettavat tuotto-odotuksensa pitemmälle aikavälille. Vastineeksi ne saavat juuri tarvitsemaansa osaamista ja säästävät esimerkiksi rekrytointikuluissa.

Suomen näkökulmasta eurooppalainen keskustelu oppisopimuskoulutuksesta jää edelleen varsin kapeaksi. Keskustelussa ei riittävästi tunnisteta Suomen kaltaisia malleja, joissa oppisopimus toimii erityisen hyvin aikuisten koulutusmuotona. Niin ikään vähemmälle huomiolle jäävät teoriapainotteista ja käytännönläheistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista yhdistävät toimintamallit, joihin koko suomalainen ammatillinen koulutus perustuu. Suomessa oppisopimuskoulutuksen laatua ohjaavat samat työkalut kuin koko muuta ammatillista koulutusta – lainsäädäntö ja tutkintojen perusteet. Molemmissa toteutuu vahvasti työelämän osallisuus. Suurin merkitys on myös koulutuksen järjestäjien omilla laadunhallintajärjestelmillä.

Koulutuskysymyksissä EU:n valta ulottuu lähinnä suositusten antamiseen, ja koulutus on tiukasti kunkin jäsenmaan oman kansallisen lainsäädännön sääntelemää. Näin on hyvä ollakin. Suomalaisten työntekijäjärjestöjen näkökulmasta voi nähdä myös mahdollisuuksia siinä, että oppisopimuskoulutuksen profiilia ja tunnettuutta halutaan edistää eurooppalaisessa mittakaavassa. Omassa ammatillisen koulutuksen uudistamiseen tähtäävässä lainsäädäntöhankkeessamme oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Kuva: Liisa Valonen

Lähteitä:

ACVT opinion on the shared vision for quality and effective apprenticeships and work-based learning:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=89&newsId=2691&furtherNews=yes

A European Quality Framework for Apprenticeships, ETUC proposal: https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/a_european_quality_framework_for_apprenticeships_en.final_.corr_.pdf

Towards a Shared Vision of Apprenticeships. Joint statement of the European social partners: http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2016/06/Apprenticeship_joint_statement_30May.pdf

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi