2008

17.12.2008 14.29

Parlamentti turvasi Euroopan työaikasuojelun kehittämisen selkein äänestysluvuin


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 17.12.2008

Euroopan parlamentti otti tämän päiväisessä äänestyksessään komean selkävoiton neuvostosta ja komissiosta. Parlamentti muutti kaikki neuvoston yhteisen kannan työaikasuojelua huonontavat esitykset. Parlamentti osoitti, että tämän päivän unionissa parlamentti on kansalaisen ja palkansaajan asialla. Seuraava vaihe direktiivin käsittelyssä on sovittelumenettely parlamentin ja neuvoston välillä.

Täysistunnossa parlamentin kannan taakse tarvittiin vähintään 393 ääntä eli ehdoton enemmistö parlamentin 785 jäsenestä. Keskeisten muutosten takana oli yli 500 parlamentaarikkoa.

Parlamentti näytti Barroson komissiolle mihin suuntaan Eurooppaa on kehitettävä: kohti sosiaalista Eurooppaa. Markkinavapaudet on toteutettu, nyt on sosiaalisen Euroopan vajeen korjaamisen aika. Ensi kesän parlamenttivaaleissa on tärkeätä varmistaa jokaisessa jäsenmaassa, että parlamentin sosiaalista siipeä vielä vahvistetaan lähettämällä parlamenttiin sosiaalisen Euroopan kehittäjiä.

Parlamentin keskeiset muutokset

Parlamentti haluaa äänestyslukemin 576-122-13, että koko työpaikalla suoritettu päivystysaika on työaikaa, mukaan luettuna aika jona ei työskennellä, jollei työehtosopimuksessa muuta määrätä.

Parlamentti haluaa äänestyslukemin 536-151, että työajan tasoittumisjaksojen pidentämisen säilytetään edelleen pääsääntöisesti työehtosopimusosapuolten asiana.

Parlamentti haluaa lukemin 422-283 kehittää ylempien toimihenkilöiden työaikasuojelua. Suomen parlamentaarikko Lasse Lehtisen muutosesitys hyväksyttiin siis selkein lukemin. Parlamentti otti kannan, että työaikasuojelu on tärkeä riippumatta asianomaisten henkilöiden asemasta. Suojelun ulkopuolelle jäävät parlamentin hyväksymän kannan mukaan vain toimitusjohtajat ja vastaavat, suoraan heidän alaisuudessaan olevat ylemmät johtohenkilöt sekä yhtiön hallituksen suoraan nimittämät henkilöt.
 
Parlamentti hyväksyi luvuin  539-158 tehokkaammat toimet työ- ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen.

Parlamentti hyväksyi lukemin 513-169, että korvaavan lepoaika tulee antaa työjaksojen jälkeen.

Parlamentti hyväksyi äänin 421-273 enimmäistyöajan kiertomahdollisuuden eli opt-outin poistamisen kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa. Poistamiseen ja siirtymäaikaan liittyi myös muita muutoksia, jotka hyväksyttiin selkein luvuin. Yksittäiset jäsenmaat voivat jättäytyä 48 tunnin enimmäistyöviikon ulkopuolelle kolmen vuoden siirtymäkauden ajan. Sen jälkeen ulkopuolelle jättäytyminen ei enää ole mahdollista.

Parlamentti myös hyväksyi luvuin 589-112, että työntekijöiden, joilla on useampia työsopimuksia, työaika on kunin työsopimuksen puitteissa tehdyn työajan yhteismäärä.
 
Parlamentin toisen käsittelyn kanta on ratkaiseva. Seuraavaksi työaikadirektiivi siirtyy parlamentin ja neuvoston väliseen sovittelumenettelyyn, johon myös komissio osallistuu. Tässä vaiheessa neuvostolla on mahdollista korjata aiempi erheellinen kantansa, kuten parlamentin raportööri Alejandro Cercas liikuttuneena selkeän äänestystuloksen jälkeen kiitospuheessaan korosti. Jotta työaikadirektiivi saataisiin voimaan, parlamentin ja neuvoston jäsenmaiden on löydettävä asiassa yhteisymmärrys, muuten direktiivin muutoshanke kaatuu kokonaan.
 
Parlamentin tänään hyväksymät muutokset johtavat tasapainoiseen ja Euroopan työaikasuojelua kehittäävään lopputulokseen.
 
Edustuston aiemmat tiedotteet työaikadirektiivistä löytyvät nettisivultamme kohdasta ajankohtaista.
 
---

Jorma Rusanen
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions (KEY-Finland)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel  +32 2 201 06 81; +32 2 203 12 38 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 40 5485661;  +32 479 95 21 49
jrusanen@fin.etuc.org  
http://www.finunions.org


Palaa otsikoihin