2009

17.12.2009 17.53

EYT:n julkisasiamiehen ratkaisuehdotus raskaussuojeludirektiivin tulkinnasta Parviainen v. Finnair - jutussa


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 17.12.2009

EY-tuomioistuimen julkisasiamies Paolo Mengozzi antoi torstaina 17.12.2009 ratkaisuehdotuksena Helsingin käräjäoikeuden tekemään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-471/08, Parviainen v. Finnair Oyj.

Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa on kyse raskauden vuoksi maatehtäviin siirretyn lentoemännän oikeudesta säilyttää palkkansa siirtoa edeltävällä tasolla myös siltä osin, kun palkkaan sisältyi työsuoritusten perusteella maksettavia lisiä. Ennakkoratkaisupyyntö koskee EY:n raskaussuojeludirektiivin 92/85/ETY tulkintaa.

Tapauksessa purseri siirrettiin raskausaikana maatehtäviin. Maatyöhön siirretty purseri menetti lentotyöhön liittyvien lisien poisjäännin ja koko ao. palkkaluokan keskiarvopalkan soveltamisen vuoksi n. viideltä kuukaudelta 834 euroa/kk.
 
Ennakkoratkaisupyynnössä Helsingin käräjäoikeus tiedusteli, onko raskaussuojeludirektiiviä tulkittava siten, että raskauden takia muihin, alemmin palkattuihin tehtäviin siirretylle työntekijälle on sen mukaan suoritettava yhtä suurta palkkaa kuin työntekijä oli ennen siirtymistä keskimäärin saanut ja onko tältä osin merkitystä sillä, millaisia lisiä ja millä perusteella työntekijälle on maksettu peruskuukausipalkan lisäksi.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto EU-oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio annettaneen ensi kevään 2010 aikana.

Direktiivin 11 artiklan 1 kohdan tulkinta

Julkisasiamies Paolo Mengozzi katsoi ratkaisuehdotuksessaan, että direktiiviä (sen 11 artiklan 1 kohtaa) on tulkittava siten, että siinä ei velvoiteta jäsenvaltioita takaamaan raskaana olevalle työntekijälle, joka on väliaikaisesti siirretty toiseen tehtävään, yhtä suurta palkkaa kuin sitä, jota hän oli keskimäärin saanut ennen kyseistä siirtoa. Julkisasiamiehen mukaan ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on kuitenkin selvitettävä, turvataanko kyseiselle raskaana olevalle työntekijälle direktiivin artiklan kohdassa tarkoitettu riittävä palkka siten, että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka EY-sopimuksen 141 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Julkisasiamies päätyi lopputulokseensa tarkastelemalla direktiivin sanamuotoa ja tarkoitusta. Niiden pohjalta hän päätteli (kohta 49), että direktiivin artiklalla ei ole tarkoitus taata raskaana olevalle työntekijälle sen palkan maksun jatkumista, jota hän sai ennen raskauttaan, vaan taata hänelle riittävän palkan maksun jatkuminen. Tämän arviointi kuuluu ensisijaisesti kansalliselle tuomioistuimelle. Tarkasteltaessa kyseisen palkan riittävyyttä on kuitenkin hänen mukaansa yleisesti ottaen noudatettava periaatetta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka EY-sopimuksen 141 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla (kohta 61).

Palkan muodostumisen perusteena olevien seikkojen merkitys

Arvioidessaan direktiivin em. artiklassa tarkoitetun palkan riittävyyttä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on niin ikään selvitettävä, otetaanko raskaana olevan työntekijän siitä tehtävästä saamassa palkassa, johon hänet on väliaikaisesti siirretty raskautensa takia, huomioon palkan osat, jotka liittyvät tai kuuluvat kiinteästi kyseisen työntekijän ammatilliseen asemaan tai pätevyyteen.

Perusteluissa (kohta 71) julkisasiamies totesi, että peruspalkan ohella palkan osat, jotka liittyvät tai kuuluvat kiinteästi työntekijän ammatilliseen asemaan, erityisesti hänen palveluaikansa pituuteen ja/tai hänen ammatilliseen pätevyyteensä pitäisi pitää voimassa riippumatta siitä työtehtävästä, johon raskaana oleva työntekijä on väliaikaisesti siirretty. Tällaisiin palkan osiin kuuluvat työntekijälle purserina maksetut lisät.

Sitä vastoin palkan osia, joilla pyritään ennen kaikkea korvaamaan juuri siirron perusteena olleita erityisiä työoloja ja työstä aiheutuvia haittoja tehtävässä, jossa raskaana oleva työntekijä työskenteli ennen kuin hänet siirrettiin väliaikaisesti toiseen tehtävään, ei pitäisi lähtökohtaisesti ottaa huomioon arvioitaessa, onko väliaikaiseen tehtävään siirretylle raskaana olevalle työntekijälle maksettu palkka mainitussa direktiivin kohdassa tarkoitetulla tavalla riittävä. Nämä palkan osat liittyvät luonteeltaan työntekijälle aika ajoin aiheutuneisiin haittoihin tämän aikaisemmassa tehtävässä, jossa hän ei enää väliaikaisesti työskentele. Koska nämä korvaukset voivat vaihdella hyvin monin eri perustein, maksetun palkan riittävyyden tuomioistuinvalvonta direktiivin artiklanperusteella voisi osoittautua huomattavan vaikeaksi.

Suomi oli katsonut asiassa esittämissään huomautuksissa, että muihin tehtäviin siirretyn työntekijän palkan määrän on oltava riittävä, jotta raskauteen liittyvän erityissuojelun tavoite ei esty. Riittävän palkan määritelmä ei voida määrittää raskaussuojeludirektiivin perusteella, joten tämän määrittelyn voidaan katsoa kuuluvan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Raskaussuojeludirektiivistä ei siten Suomen hallituksen mielestä välittömästi johdu, että raskauden takia muihin, alemmin palkattuihin tehtäviin siirretylle henkilölle tarvitsisi maksaa aiempien työtehtävien mukaisia olosuhdelisiä siirron aikana. Työehtosopimuksen määräyksiä ansiotakuusta tulee kuitenkin soveltaa työehtosopimuksessa sovitulla tavalla, eivätkä työehtosopimuksen määräykset saa olla syrjiviä.

Julkisasiamies Paolo Mengozzin ratkaisuehdotus

"76. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että Helsingin käräjäoikeuden esittämään kysymykseen vastataan seuraavasti:

Toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 11 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siinä ei velvoiteta jäsenvaltioita takaamaan raskaana olevalle työntekijälle, joka on väliaikaisesti siirretty toiseen tehtävään, yhtä suurta palkkaa kuin sitä, jota hän oli keskimäärin saanut ennen kyseistä siirtoa. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on kuitenkin selvitettävä, turvataanko kyseiselle raskaana olevalle työntekijälle direktiivin 92/85 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu riittävä palkka siten, että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka EY 141 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Arvioidessaan direktiivin 92/85 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun palkan riittävyyttä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on niin ikään selvitettävä, otetaanko raskaana olevan työntekijän siitä tehtävästä saamassa palkassa, johon hänet on väliaikaisesti siirretty raskautensa takia, huomioon palkan osat, jotka liittyvät tai kuuluvat kiinteästi kyseisen työntekijän ammatilliseen asemaan tai pätevyyteen."

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus löytyy osoitteesta:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=471/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=471/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=doc>  <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=471/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=doc>

 
--
Jorma Rusanen
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions (KEY-Finland)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel  +32 2 201 06 81; +32 2 203 12 38 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 40 5485661;  +32 479 95 21 49
jrusanen@fin.etuc.org / www.finunions.orgPalaa otsikoihin