2011

22.7.2011 14.14

EU saa puitelain radioaktiivisen jätteen käsittelystä

EU:n energia-asioista vastaavien ministereiden neuvosto hyväksyi tällä viikolla puitedirektiivin, jolla jäsenmaita ohjeistetaan radioaktiivisten polttoaineiden ja jätteiden käsittelyä. Direktiivin avulla lisätään radioaktiivisten jätteiden kanssa työskentelevien henkilöiden sekä kansalaisten turvallisuutta. Lisäksi pyritäänvähentämään tuleville sukupolville jätteistä aiheutuvia ongelmia.

Direktiivi kattaa kaikki siviilikohteista syntyvät radioaktiiviset jätteet. Vastuu jätteen turvallisesta käsittelystä säilyy edelleeen yksittäisillä jäsenmailla, jotka kuitenkin velvoitetaan laatimaan sitä varten kansallisetohjelmat.Ohjelmaan pitää sisältyä tiedot jätteen käsittelystä, lupamenettelyt, valvonta ja riittävät tarkastukset sekä kansalaisten avoin informointi.

Kun direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, on jäsenmailla kaksi vuotta aikaa panna se täytäntöön kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallisten ohjelmien toteutumista seurataan kolmen vuoden välein.

Direktiivi vastaa EAY:n tavoitteita

EAY:n hallitus hyväksyi kesäkuun lopullaatomienergiaa koskevan kannanoton, jossa korostetaan turvallisuutta, toimialan erityispiirteitä ja demokraattista valvontaa. Nyt annettu puitedirektiivi kattaa monilta osin EAY:n tavoitteet.

EAY ei sinällään ota kantaa atomienergian käyttöön, vaan korostaa ensisijaisesti turvallisuustekijöitä.”Maissa, joissa atomienergia on yksi osa energian tuotantoa, pitää noudattaa kaikkein korkeimpia turvallisuusvaatimuksia työntekijöiden ja kansalaisten suojelemiseksi”, sanoo EAY:n ympäristökysymyksistä vastaava sihteeristön jäsen Judith Kirton-Darling.


Palaa otsikoihin