2011

31.10.2011 11.06

Euroopan Talous- ja sosiaalikomitean täysistunto 26.-27.10.2011

Komitean istunnon aluksi pidettiin lyhyt tilaisuus viime torstaina kuolleen Mario Sepin muistoksi. Sepi oli pitkän linjan ay vaikuttaja, Italian CISL:n puheenjohtaja, ETSK:n jäsen, ETSK:n palkansaajaryhmän puheenjohtaja ja lopuksi koko komitean puheenjohtaja (2008-2010).

Ensimmäisen kokouspäivän vieraana oli komission varapuheenjohtaja ja liikennepolitiikasta vastaava Siim Kallas. Teemakeskustelussa esiteltiin liikennepolitiikan uusi valkoinen kirja ja hyväksyttiin komitean lausunto aiheesta. Komitea kannattaa liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämistä 60% vuoteen 2050 mennessä, mutta toteaa, että tavoitteiden, keinojen ja rahoituksen välillä on suuri kuilu. Suosituksena on sovittaa strategiaan enemmän lähitulevaisuuden toimenpiteitä. Hankkeissa on huolehdittava myös nykyisen infrastruktuurin uudenaikaistamisesta ja otettava huomioon sosiaaliset haasteet.

Toisen kokouspäivän teemakeskustelu käytiin maatalouspolitiikan uudistuspaketista. Vieraana oli maatalouskomissaari Dacian Ciolos.

Täysistunto hyväksyi lausunnon Horisontaalisen sosiaalilausekkeen vahvistamisesta (oma-aloitteinen lausunto). Lauseke liittyy vahvasti perusoikeuksien toteuttamiseen. Lissabonin sopimuksen 9 artiklassa todetaan ”Unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyysasteen edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset”. Komitea toteaa, että sosiaalilausekkeen asianmukainen soveltaminen olisi askel kohti nykyistä sosiaalisempaa Eurooppaa. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on sovellettava lauseketta kaikkien politiikanalojen ja toimien yhteydessä talouteen liittyvät asiat mukaan lukien. Komission on valvottava, että lauseketta noudatetaan ja se otetaan huomioon kaikissa asiakirjoissa (myös tuomioistuin), ja vahvistettava edelleen sosiaalisten vaikutusten arviointia. Lausuntotyössään komitea aikoo tarkistaa joka kerta, onko sosiaaliset vaikutukset arvioitu asianmukaisesti komission, neuvoston ja parlamentin asiakirjoissa.

Täysistunto hyväksyi lausunnon Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä (komission tiedonanto). Komitea painottaa urheilutilojen, infrastruktuurin ja saavutettavuuden parantamiseen liittyviä toimia. On otettava huomioon vähäosaisimmat väestöryhmät ja tasa-arvon edistäminen myös naisten ja miesten välillä. Urheilijoiden uran ulkopuoliseen ammatilliseen koulutukseen ja aktiiviuran jälkeiseen kouluttautumiseen on tarjottava uusia vaihtoehtoja. Työmarkkinaosapuolten ja urheilujärjestöjen vuoropuhelussa olisi tarkasteltava perus- ja ammattikoulutusta, alaikäisten suojelua, terveyttä ja turvallisuutta, työllisyystilannetta, sekä työntekijöiden työoloja ja sopimussuhteen vakautta. Urheiluväkivalta on kitkettävä voimakkain toimin, doping –ongelma torjuttava määrätietoisemmin, ja urheiluun liittyvä laiton vedonlyönti säädeltävä ja sanktioitava. Täysistunto myös hyväksyi suomalaisten palkansaajapuolen edustajien muutosesityksen, jonka esitti Reijo Paananen. Lausuntoon lisättiin äänestyksen jälkeen uusi kappale jossa urheilijoilta, urheiluliikkeeltä ja urheilutapahtumia sponsoroivilta alan yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta edellytetään urheiluvälineiden, ja –vaatteiden sekä muiden oheistuotteiden kaupassa tuotantoketjun ja sen työolojen luotettavaa ja läpinäkyvää valvontaa (ja eettistä ohjeistoa, joka perustuu ILO:n vahvistamiin kansainvälisiin työnormeihin).

Täysistunto hyväksyi lausunnon Sisämarkkinoiden toimenpidepaketista – 12 viputekijää (komission tiedonanto). Komiteassa sisämarkkinoiden kehittymistä seuraa vuonna 1994 perustettu seurantaryhmä, joka on toimintansa aikana antanut useita sisämarkkinoita koskevia lausuntoja, mm. aiempi toimenpidepaketista tänä vuonna annettu lausunto. Komitea toteaa, että monet ehdotetuista viputekijöistä eivät olleet lupausten mukaisesti uusia, vaan sisältyivät jo 2010 ja 2011 komission työohjelmiin. Siksi hämäräksi jää se logiikka millä komissio on 12 toimenpiteen listansa laatinut. Komitean kehottaa komissiota jatkamaan työskentelyä esityksen ulkopuolelle jätettyjen, ja erityisesti komitean esittämien, mutta kokonaan ulkopuolelle jätettyjen ehdotusten parissa. Komitea korostaa, että vastuu sisämarkkinoiden kehittämisestä jakautuu monille politiikanaloille, esim. digitaalistrategia. Kasvun ja liiketoiminnan edistäminen ovat olennaisia, mutta komission pitäisi ehdotuksissaan keskittyä nykyistä enemmän kuluttajiin ja kansalaisiin itsenäisinä toimijoina sisämarkkinoiden luomisessa. Komitea kehottaa nollatoleranssiin niiden jäsenmaiden kohdalla, jotka eivät toimeenpane EU lainsäädäntöä, sillä tämä on suurin este sisämarkkinoiden toiminnalle.

Täysistunto hyväksyi lisäksi mm. lausunnot Sähköisesti välitettävistä rahapeleistä, Ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä lasten suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä, Energiaverodirektiivistä, Asunnottomuudesta.

Näistä ja muista istunnossa hyväksytyistä lausunnoista lisätietoja antavat komitean palkansaajaryhmän suomalaisjäsenet leila.kurki@sttk.fi, reijo.paananen@sak.fi, markus.penttinen@akava.fi, sekä ETSK:n nettisivut osoitteessa www.eesc.europa.eu.

Leila Kurki


Palaa otsikoihin