2013

13.12.2013 9.58

EAY eurovaaleihin elvyttävä investointisuunnitelma kärjessä

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) hallitus hyväksyi lokakuussa EAY:n ohjelman kevään Euroopan parlamentin vaaleihin. Toukokuussa valittavalla parlamentilla on valta hyväksyä tai hylätä eurooppalaisia lakeja, äänestää EU:n budjetista ja oikeus valita Euroopan komission puheenjohtaja.

EAY:n ohjelmassa vaaditaan kurssinmuutosta Euroopan unionille. EU:ssa on 26 miljoonaa työtöntä, joista 5,7 miljoonaa on alle 25-vuotiaita. Euroopan sosiaalinen malli – talouskasvun yhdistäminen elinolojen ja työehtojen kestävään kehitykseen – on uhattuna. EAY:n mukaan syynä on jäsenvaltioiden hallitusten ja komission tekemä politiikka – ei EU itsessään.

EAY vaatii:

1) Laadukkaita työpaikkoja. Elvyttävän työllisyysstrategian on EAY:n mukaan oltava uuden parlamentin prioriteettilistalla.  EAY on ehdottanut Euroopalle uutta investointisuunnitelmaa.  EU tarvitsee uudenlaista teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu innovaatioon, tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, koulutusmahdollisuuksiin ja laadukkaisiin työpaikkoihin seuraavan kymmenen vuoden ajan. EAY vaatii myös nuorisotakuun täysimääräistä täytäntöönpanoa.

2) Hevoskuuripolitiikan välitöntä lopettamista. Julkistalouksien tasapainottaminen on tärkeää, mutta se ei saa tapahtua hinnalla millä hyvänsä.

3) Sosiaalisia perusoikeuksia. Taloudelliset intressit eivät voi mennä sosiaalisten perusoikeuksien edelle. Euroopan unioni ei ole vain taloudellinen hanke, vaan sen pääasiallisena tavoitteena pitäisi olla sen väestön elin- ja työolojen parantaminen. EU:n perussopimusten liitteeksi on otettava sosiaalisten oikeuksien pöytäkirja.

4) Työehtosopimisen ja työmarkkinaosapuolten autonomian kunnioittamista.

5) Oikeutta terveyteen, turvallisuuteen ja hygieniaan työpaikalla. Tämä vaatii uuden työterveysstrategian pikaista laatimista ja lainsäädäntöaloitteita syöpää aiheuttavien aineiden kieltämisestä, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemisestä (työergonomiasta) ja henkisestä työhyvinvoinnista.

6) Laadukkaita julkisia palveluja kaikille. EU:n kauppasopimusten on kunnioitettava julkisten palvelujen kansallista järjestämisoikeutta.

7) Sosiaaliturvaa kaikille. Erityisesti I-pilarin eli julkiset, lakisääteiset eläkejärjestelmät ovat tärkeässä roolissa.

8) Reilumpaa taloutta. Veronkierto, korruptio, harmaa talous ja veroparatiisit on laitettava kuriin. Verotuksen tulee olla progressiivista. Yritysverotukselle pitäisi säätää yhtenäinen veropohja ja -kanta, joka olisi vähintään 25 prosenttia (nykyinen keskiarvo). Finanssimarkkinoiden toiminta täytyy tehdä läpinäkyväksi.

9) Eurooppalaisen taloushallinnon läpinäkyvyyttä. Nykyinen politiikka troikan hallitsemissa maissa ei perustu EU-oikeuteen. Talouskurisopimuksen hyväksyminen johti Euroopan parlamentin syrjäyttämiseen EU:n taloushallinnosta. Taloushallintoon on kuuluttava myös sosiaalisten vaikutusten huomioonottaminen.

10) Demokratian vahvistamista. Euroopan parlamenttia on vahvistettava. Kansallisten parlamenttien mahdollisuutta valvoa hallitusten EU-päätöksiä on selvennettävä.

11) ILO:n yleissopimuksien noudattamista EU:n ja jäsenvaltioiden toiminnassa.

12) Työntekijöiden kuulemisen vahvistamista, erityisesti suhteessa yritysten uudelleenjärjestelyihin.

EAY:n johtopäätös on, että toukokuun vaalit tarjoavat mahdollisuuden äänestää valtaan Euroopan parlamentti, joka edistää kaikkia yllämainittuja asioita ja muuttaa Euroopan kurssin parempaan. EAY kannustaa palkansaajia käyttämään äänioikeuttaan aktiivisesti vaaleissa.


Palaa otsikoihin