2013

19.12.2013 9.41

Mepit tukevat yritysten pakollista vastuullisuusraportointia

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) hyväksyi 17.12. mietintöluonnoksen komission direktiiviehdotuksesta suuryritysten ei-taloudellisesta raportoinnista. Lakiehdotuksen mukaan yli 500 työntekijän yritykset olisivat velvollisia raportoimaan toimintansa vaikutuksista henkilöstöön, yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin.

Komission ehdotuksen mukaan yritysten on kerrottava vuosiraporteissaan edellä mainittuihin asioihin liittyvistä toimintalinjoistaan ja näillä linjoilla saavutetuista tuloksista. Yritysten edellytetään myös kuvaavan kyseisiin aiheisiin liittyviä riskejään sekä sitä, miten yritys näitä riskejä hallitsee. Jos yrityksellä ei ole listattuihin aiheisiin liittyviä linjauksia, sen on raportissaan annettava tälle puutteelle selitys.

Komission esittämät säädökset lisäisivät suurten yritysten velvoitteita muun muassa Suomessa, jossa vastuullisuusraportointi on toistaiseksi vapaaehtoista. Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa asiasta on ollut velvoittavaa lainsäädäntöä jo vuosia.

Parlamentti muutti komission ehdottamia sääntöjä siten, että yritykset eivät olisi velvollisia julkistamaan tietoja tulevista kehityksistä ja neuvotteluista, jos tietojen ilmaiseminen aiheuttaa vakavaa haittaa niiden kaupalliselle asemalle.

Varmistaakseen, että yritysten julkaisema ei-taloudellinen informaatio on vertailukelpoista, parlamentti kehottaa komissiota julkaisemaan yhdessä sidosryhmien kanssa kehitettyjä suuntaviivoja kansainvälisten standardien ja ei-taloudellisten indikaattoreiden käytöstä. Valiokunta vaatii komissiota tekemään myös vuonna 2018 esityksen, jossa suuryritysten voitot, maksetut verot ja saadut yritystuet tulisivat pakollisesti raportoitaviksi maakohtaisesti. Tämä edistäisi valiokunnan mukaan suurten yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä.

JURI-valiokunta antoi esittelevälle euroedustajalle mandaatin aloittaa neuvottelut lopullisesta lainsäädännöstä jäsenvaltioita edustavan neuvoston kanssa.

Lue lisää parlamentin tiedotteesta ja FinUnionsin sivuilta.


Palaa otsikoihin