2013

17.12.2013 14.55

Sukupuolten palkkaerot suuria EU:ssa

Euroopan komission 9. joulukuuta julkaisemasta tiedotteesta selviää, että miesten ja naisten tuntipalkkojen ero on Euroopan unionissa keskimäärin 16,2 prosenttia. Ero ei ole kaventunut yhtään viime vuoden aikana. Komission raportin mukaan naiset ansaitsevat miehiä vähemmän kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Suurin ongelma palkkaerojen kaventamisessa on samapalkkaisuudesta laadittujen sääntöjen puutteellinen soveltaminen käytännössä ja naisten tuomioistuimissa nostamien palkkaepätasa-arvoa koskevien kanteiden vähäinen määrä.

Raportissa arvioidaan, että jäsenvaltioiden suuri haaste on vuonna 2006 annettuun tasa-arvodirektiiviin sisältyvien säännösten asianmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen. Raportista käy ilmi, että samapalkkaisuusperiaatteen käytännön soveltamista haittaavat palkkajärjestelmien heikko läpinäkyvyys, samapalkkaisuutta koskevien selkeiden viitearvojen puuttuminen ja epätasa-arvosta kärsivien työntekijöiden saamat puutteelliset tiedot. Palkkojen parempi läpinäkyvyys voisi parantaa palkkasyrjinnästä kärsivien yksittäisten henkilöiden tilannetta, koska he voisivat helpommin verrata palkkojaan toista sukupuolta olevien työntekijöiden palkkoihin.

Käytännössä vain Ranska ja Alankomaat ovat siirtäneet vuoden 2006 tasa-arvodirektiivin säännökset riittävän hyvin omaan lainsäädäntöönsä, eikä niiltä vaadita lisätietoja. Komissio seuraa muiden 26 jäsenvaltion tilannetta ja varmistaa (tarvittaessa rikkomismenettelyillä), että EU-lainsäädännössä vahvistetut oikeudet pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön ja että niitä sovelletaan käytännössä. Lisäksi komissio on luvannut antaa vuonna 2014 tiedonannon samapalkkaisuuden edistämisestä.


Palaa otsikoihin