rss 2014

19.12.2014 10.27

EAY:n pääsihteeri Bernadette Ségol: työntekijöiden perusoikeuksista on pidettävä kiinni

Jean-Claude Junckerin johtama komissio aloitti 1. marraskuuta viisivuotisen toimikautensa. Odotukset uuden komission suuntaan ovat suuret. Sen toivotaan toimillaan sysäävän Euroopan paikallaan junnaavan kasvun nousujohteiseksi ja lievittävän samalla kurjaa työllisyystilannetta.

Kautensa alkajaisiksi komissio on jo ehtinyt esitellä julkisia ja yksityisiä varoja mobilisoivan 315 miljardin euron investointiohjelmansa, jota muun muassa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) on ahkerasti peräänkuuluttanut. Lisäksi komissio julkaisi 16. joulukuuta vuoden 2015 työohjelmansa.

Mitä eurooppalainen palkansaajaliike odottaa uudelta EU-toimikaudelta?

Investointeja Euroopan kestävään kasvuun

EAY:n ranskalainen pääsihteeri Bernadette Ségol kertoo järjestön ehdottoman ykkösprioriteetin olevan työpaikat. Ségolin mukaan Euroopan työllisyystilanne on äärimmäisen hankala. Kyse ei ole ainoastaan luvuista, vaan myös uusien työpaikkojen epävarmasta luonteesta ja matalasta palkkatasosta.

Ségolin mukaan hyvien työpaikkojen luontiin vaaditaan investointisuunnitelmaa. EAY:n oma, vuonna 2013 hyväksytty suunnitelma perustuu siihen, että kaksi prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta investoidaan seuraavan kymmenen vuoden ajan muun muassa Euroopan uudelleenteollistamiseen. Ségol huomauttaa EAY:n investointisuunnitelman olevan paljon kunnianhimoisempi kuin komission vastikään esittelemä investointiohjelma. Komission ohjelma on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, vaikka Ségol onkin huolissaan sen riittävyydestä.

Investointisuunnitelmaan liittyy myös toinen EAY:lle tärkeä prioriteetti: ympäristö. Ségol kertoo EAY:n haluavan investointeja, jotka uudistavat EU:n teollisuutta ympäristöystävällisellä tavalla. Hän painottaa, että pitkän aikavälin investoinnit ympäristöystävällisiin aloihin vaikuttaisivat Euroopan kilpailukykyyn erittäin myönteisesti.

Ségol tietää, että tehtävä on vaikea, sillä muutos vaikuttaa moniin työntekijöihin.

-Vaadimme oikeudenmukaisuutta kestävämpään vähähiiliseen talouteen siirtymisessä. Työntekijöistä on muutoksen keskellä huolehdittava.

Ségol mainitsee tärkeäksi EU-tason kysymykseksi myös Euroopan ulkopuolelta tulevan maahanmuuton ja siihen liittyvät humanitaariset aspektit sekä oikeudenmukaiset säännöt.

Ei vapaakauppaa ilman ehtoja

EU:n parhaillaan käymät vapaakauppaneuvottelut ovat yksi EAY:n tarkkaan seuraamista teemoista. Järjestö ei vastusta vapaakauppaa, mutta Ségolin mukaan kaupalla on oltava ehdot.

-Emme voi hyväksyä kauppasopimuksia, jotka ovat epädemokraattisia, sallivat yritysten erityisen kohtelun, eivätkä takaa työntekijöiden oikeuksien suojelua.

EAY on kehittänyt kauppasopimusten arviointiin kolme testiä. Ensinnäkään EAY ei hyväksy sopimuksiin sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisumenettelyä (Investor-State Dispute Settlement ISDS), joka antaisi ulkomaisille sijoittajille asiattomia etuja. Toiseksi EAY vaatii julkisten palvelujen yksiselitteistä poissulkemista sopimuksista. Kolmanneksi EAY haluaa sopimusten velvoittavan osapuolet Kansainvälisen työjärjestö ILO:n standardien toimeenpanoon. Näiden kriteerien pohjalta EAY ei hyväksy EU:n Yhdysvaltojen (TTIP) ja Kanadan (CETA) kanssa käymiä vapaakauppaneuvotteluja niiden nykymuodossa.

Suojaava lainsäädäntö ei ole turhaa sääntelyä

Yksi suomalaisten palkansaajajärjestöjen huolenaiheita on ollut komission parempaan sääntelyyn tähtäävä REFIT-ohjelma (Regulatory Fitness and Performance Programme) ja siihen liittyvät työsuojelun jäädyttämis- ja karsimishankkeet.

REFIT on myös yksi EAY:n tärkeimmistä vaikuttamiskohteista uuden komission toimikaudella. Ségol painottaa, ettei järjestö puolusta tarpeettomia sääntöjä ja byrokratiaa.

-Ongelma on se, mihin rajat byrokratian ja suojaavan lainsäädännön välillä vedetään. EAY:n mielestä REFIT-ohjelma sisältää sääntelynpurkamistendenssin, joka tulee vaikuttamaan joihinkin ay-liikkeen Euroopassa saavuttamiin työntekijöiden oikeuksiin, kuten työterveyteen ja -turvallisuuteen tai vanhempainvapaisiin.

Ségolin mukaan on kuitenkin myönteistä, että uusi komissio on korostanut vahvaa sitoutumistaan työmarkkinaosapuolten väliseen EU-tason vuoropuheluun ja tehnyt selväksi, että ilman dialogia muutosta ei voi tapahtua. Ségol tähdentää, että ensimmäinen askel tulokselliseen vuoropuheluun on työmarkkinaosapuolten hyvä vuorovaikutus kansallisella tasolla. ”Komission tulee kannustaa osapuolia tähän.”

Ségol sanoo ay-liikkeellä olevan kaikki vaikuttamiseen tarvittavat foorumit käytössään.  Hän uskoo, että EAY:n painostus vaikutti osaltaan esimerkiksi komission investointiohjelman hyväksymiseen.

-On selvää, että Eurooppa ei ole tällä hetkellä sellainen kuin haluaisimme, mutta en lannistuisi. Minusta tuntuu, että nyt on vaikuttamisen paikka, joka meidän tulee käyttää.


Teksti ja haastattelu: Meiju Keksi


Palaa otsikoihin