rss 2014

17.12.2014 11.01

Komission työohjelma painottaa sääntelyn rajoittamista

Euroopan komissio julkaisi tiistaina 16.12. vuoden 2015 työohjelmansa. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin valintansa yhteydessä esittämiä poliittisia painopisteitä heijastava työohjelma kuvaa komission keskeiset tavoitteet ja hankkeet tulevalle vuodelle. Uuden komission ensimmäisenä työohjelmana nyt julkistettu linjaus antaa suuntaa myös vaalikauden myöhemmistä vuosista.

Työohjelman keskiössä on komission tavoite rajoittaa ja yksinkertaistaa EU-sääntelyä. Komissio listaa suuren joukon lainsäädäntöhankkeita, jotka se aikoo keskeyttää tai arvioida uudelleen. Komission suunnitelmissa on myös kehittää uusia menettelytapoja, joilla tulevien lakien tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan entistä tiukemmin.

Mahdollisena keskeytettävänä säädöshankkeena komissio esittää muun muassa pitkään EU-instituutioiden käsittelyssä olleen äitiysvapaiden vähimmäistasoja määrittävän direktiivin uudistamisen. Ellei asia seuraavan kuuden kuukauden aikana etene, komissio vetää lainsäädäntöesityksensä pois.

Uuteen harkintaan otettavien säädöshankkeiden lisäksi komissio listaa työohjelman liitteessä myös joukon olemassa olevia säädöksiä, joiden tarvetta ja toimivuutta arvioidaan ns. REFIT-ohjelman puitteissa. Tällä listalla on muun muassa jo edellisen komission aloittama hanke työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevien kolmen direktiivin yhdistämiseksi. Listalla on myös arvioinnit EU:n työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä sekä osa-aikatyötä ja määräaikaista työtä koskevista direktiiveistä. Tuloksia odotetaan vuoden 2015 aikana.

Sääntelyn uudelleenarvioinnin ohella työohjelman keskeinen teema on kasvun ja työllisyyden edistäminen. Kärkihankkeena tässä on komission marraskuussa esittelemä eurooppalainen investointiohjelma. Euroopan kilpailukykyä vahvistavana tekijänä komissio nostaa vahvasti esiin digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen.

Työllisyyden parantamiseksi komissio ilmoittaa valmistelevansa toimenpidepakettia, jolla tuetaan jäsenmaita erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työntekijöiden osaamisen vahvistamisessa. Oman toimenpidepakettinsa komissio aikoo esittää myös työvoiman liikkuvuudesta, jossa tavoitteena on liikkuvuuden tukeminen ja siihen liittyvien väärinkäytösten estäminen. Näiden päämäärien saavuttamiseksi komissio esittää parempaa sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimista, EURES-verkoston vahvistamista ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivin ”kohdennettua tarkastelua”. Komissio aikoo myös ottaa tarkasteluun korkeaa pätevyyttä vaativiin tehtäviin saapuvien oleskelulupia (blue card) ja yhdistelmälupia (single permit) käsittelevät direktiivit.

Komission yleisempänä tavoitteena on jatkaa Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n taloushallinnon vahvistamista. Tähän liittyen komission suunnitelmissa on viime vuosina käyttöön otetun taloushallintojärjestelmän arvioinnin lisäksi ottaa käyttöön ”kannustimia” jäsenmaiden rakenneuudistuksien vauhdittamiseksi. Komission on tarkoitus edetä myös veronkierron ja rahanpesun torjumisessa, yhteisöveropohjan yhtenäistämisessä ja finanssitransaktioveron käyttöönotossa.

FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä arvioi työohjelman jäävän etenkin työelämän laadun osalta heikoksi.

-Työelämän muutos ja teknologian kehitys ovat tuoneet eurooppalaisille työntekijöille uusia riskejä. Myös talouskriisin on todettu monin paikoin heikentäneen työelämän laatua ja työntekijöiden turvaa. Missä ovat komission ratkaisut? Nyt näyttää siltä, että esimerkiksi työsuojelulainsäädäntö on joutunut yksioikoisen sääntelyn vastustamisen uhriksi.

Hyvää työohjelmassa on Ristelän mukaan työntekijöiden osaamisen vahvistamiselle luvattu tuki ja ylipäätään tunnustus osaamisen merkitykselle työllisyyden parantamisessa. Myös työmarkkinoiden vuoropuhelusta ohjelmassa on myönteisiä kirjauksia.

-Työmarkkinoiden vuoropuhelun vahvistaminen kaikilla tasoilla mainitaan ohjelmassa EU:n taloushallinnon kehittämisen rinnalla. Toivottavasti Junckerin komissio on tässä tosissaan ja on valmis uudistamaan Euroopan taloutta ja työelämää tähänastista tasapainoisemmalla tavalla yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.


Palaa otsikoihin