FinUnions

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n sekä akavalaisen neuvottelujärjestön, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa. FinUnions edustaa noin 1,7 miljoonaa suomalaisten ammattiliittojen jäsentä.

FinUnions tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestön EAY:n (ETUC, European Trade Union Confederation) kanssa. FinUnionsin taustajärjestöistä SAK ja STTK ovat EAY:n jäseniä. 

Edunvalvontaa FinUnions toteuttaa myös yhdessä Brysselissä toimivien pohjoismaisten ja muiden kansallisten ay-toimistojen kanssa. Suomea koskevissa asioissa tehdään yhteistyötä muun muassa Suomen EU-edustuston, elinkeinoelämän edustajien ja muiden suomalaisten toimijoiden kanssa.

FinUnionsin johto

FinUnionsin toimiston johtajuus kiertää keskusjärjestöjen välillä. 1.1.2017 alkaen toimistoa johtaa Aleksi Kuusisto. 

FinUnions on rekisteröity yhdistys FinUnions ry, jonka työtä ohjaa hallitus. Siihen kuuluvat puheenjohtajat Jarkko Eloranta (SAK), Antti Palola (STTK) ja Heikki Kauppi (YTN) sekä kansainvälisestä toiminnasta vastaavat johtajat Annika Rönni-Sällinen (SAK) ja Katarina Murto (STTK).  

Keskusjärjestöt

SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön SAK:hon kuuluu 20 jäsenliittoa, joihin on järjestäytynyt yli miljoona henkilöjäsentä. Heistä teollisuudessa työskentelee vajaa puolet, yksityisillä palvelualoilla noin kolmannes ja julkisella sektorilla neljännes.

STTK
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on toimihenkilöiden ammatillinen keskusjärjestö. Sen 20:ssä jäsenliitossa on yhteensä lähes 640 000 henkilöjäsentä. STTK:laiset toimivat teollisuudessa, terveydenhuoltoalalla, erityisaloilla sekä kuntien ja valtion palveluksessa.

YTN
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN edustaa 22:ta Akavan jäsenliittoa ja yhteensä noin 160 000:ta palkansaajaa.

Suomalaisen ay-liikkeen tie Euroopan unioniin

Palkansaajien EU-yhteistyö alkoi jo 1990-luvun alussa, jolloin Suomi aloitti neuvottelut EU:n jäsenyydestä. Keskusjärjestöissä tiedostettiin, että jäsenyys tuo tullessaan muutoksia ammattiliittojen toimintaympäristöön.

Keskusjärjestöt ja useat ammattiliitot olivat tuolloin jo mukana palkansaajien eurooppalaisissa etujärjestöissä. SAK oli ollut jo 1970-luvulta alkaen Euroopan ay-keskusjärjestö EAY:n (European Trade Union Confederation, ETUC) jäsen. STTK sekä Akava liittyivät siihen 1990-luvun alkuvuosina. 

Keskusjärjestöissä tehtiin kaksi tärkeää linjausta: Ensinnäkin EU-edunvalvonnan todettiin vaativan tiivistä yhteistyötä kaikilta järjestöiltä. Toiseksi päätettiin tukea Suomen EU-jäsenyystavoitteita. Näiden kahden päätavoitteen edistämiseksi perustettiin palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen EU-edunvalvontatoimisto. Se toimi aluksi muutaman vuoden Suomessa, kunnes siirtyi Suomen EU-jäsenyyden myötä Brysseliin.

EU-jäsenyyden alkuvaiheessa Brysselissä käytiin lähinnä opintomatkoilla, perehtymässä perusasioihin. Ajan kuluessa ammattiyhdistysliikkeen EU-edunvalvonta on arkipäiväistynyt. Suomalaisten ammattiliittojen edustajien määrä eurooppalaisissa toimielimissä ja työryhmissä on lisääntynyt merkittävästi. (Lista edustuksista).