Siirry sisältöön
Foodora-pyörälähetti ylittää Königsalleen Düsseldorfissa, Saksassa.

Alustatyöntekijöille on varmistettava yhtäläiset edellytykset ja oikeudet työelämässä

FinUnions on päivittänyt kannanottonsa komission direktiiviin alustatyöntekijöiden asemasta. Kannatamme komission tavoitetta parantaa työoloja alustatyössä.

Euroopan komissio antoi 8.12.2021 direktiiviehdotuksen alustataloustyötä tekevien aseman parantamisesta. Direktiiviehdotus on osa laajempaa kokonaispakettia, jolla pyritään vastaamaan muuttuvaan työelämään ja erilaisiin työn teettämiseen liittyviin ongelmiin, kuten työsuhdeturvaan ja kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen.

Alustatalouden yleistyessä on tärkeää, että alalla työskentelevien ihmisten asemaa parannetaan ja että heille varmistetaan yhtäläiset edellytykset ja oikeudet, kuin muuallakin työelämässä. Näitä ovat työsuhteen mukanaan tuomat oikeudet, jotka liittyvät muun muassa työsuojeluun, työsuhdeturvaan, työntekijän vakuutuksiin ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan.

FinUnionsin mukaan on taattava, että työsuhteet tunnistetaan aiempaa paremmin ja että työtä ei voi työsuhteen solmimisen sijasta teettää muunlaisessa oikeussuhteessa silloin, kun järjestelyssä täyttyvät työsuhteen tunnusmerkit. Näyttötaakan ei pidä olla työntekijällä.

FinUnionsin johtaja Susanna Salovaaran mukaan EU-tason toimet ovat tarpeellisia sekä työntekijöiden vähimmäisturvan parantamisen että sisämarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta. Työsuhteen määritteleminen alustatyössä on ollut esillä eri jäsenmaissa työoikeudellisissa tilanteissa, mutta soveltuvaa lainsäädäntöä puuttuu. Myös rajanylittävät alustatoiminnot asettavat omat haasteensa.

“Alustatyöhön liittyviä tuomioistuimen ratkaisuja löytyy jo eri puolilla Eurooppaa, joissa tuomioistuin on luokitellut digitaalisella alustalla palveluja tarjoavan yhtiön ja esim. kuljettajan tai ruokalähetin välisen sopimussuhteen työsuhteeksi. Siksi olisi tärkeää, että meillä olisi käytössä yhteistä EU-tason sääntelyä”, Salovaara sanoo.

Tarvetta korjata tilanne perustelee myös kansainvälinen työjärjestö ILO työsuhteen suojaa koskevassa suosituksessaan (nro 198-2006). Suosituksessa edellytetään toimenpiteitä, joiden avulla estetään se, että työsuhteita ei naamioida muiksi sopimuksiksi.

Kannassaan FinUnions alleviivaa myös, että on vältyttävä luomasta uutta ryhmää, ns. kolmatta kategoriaa, työntekijöiden ja yrittäjien välimaastoon. Jos erityisesti alustataloudessa työskenteleville luodaan uusia, erillisiä oikeuksia, ongelmana on myös kyseisen työskentelytavan lujittaminen ei-työsuhteiseksi, tuomioistuinten ratkaisuista ja ILO:n suosituksesta poiketen.

Ihmisillä on oikeus säädyllisiin työsuhteisiin ja niiden tuomaan taloudelliseen turvaan. Tämä on FinUnionsin ja eurooppalaisten palkansaajajärjestöjen keskeinen viesti päivitetyssä kannassa.

Lue FinUnionsin kanta kokonaisuudessaan täältä.