Siirry sisältöön
In English

Palkka-avoimuuden lisääminen EU-lainsäädännöllä on tehokas keino edistää samapalkkaisuutta

Nainen ottaa lompakosta 50 euron seteleitä.
Kuva: iStock.com / andreikorzhyts

Euroopan komissio on luvannut esittää sitovia toimenpiteitä palkka-avoimuuden edistämiseksi Euroopassa. Naiset ansaitsevat EU:ssa keskimäärin 16% vähemmän kuin miehet, ja palkka-avoimuuden edistäminen on tärkeä keino puuttua ongelmaan. Komissio on todennut antavansa aiheesta sitovan lainsäädäntöaloitteen.

Sukupuolten välinen tasa-arvo, ja sen osana palkkatasa-arvo, ovat perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä. Ilman palkkatasa-arvoa työelämä ei voi olla oikeudenmukaista ja laadukasta. Palkkatasa-arvon edistäminen onkin keskeinen osa koko työelämän uudistamista ja työelämän laadun kehittämistä.

EU-lainsäädäntö ja Suomen kansallinen lainsäädäntö velvoittavat samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseen. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Tästä huolimatta työelämän yksi sitkeimmistä ongelmista on naisten ja miesten välinen perusteeton palkkaero. Perusteettoman palkkaeron taustalla on usei-ta syitä, eikä ero ole vuosien kuluessa kaventunut riittävästi. Jatkossa tarvitaan nykyistä tehokkaampia ja vaikuttavampia keinoja. Palkkatasa-arvoa tulee edistää sekä lainsäädäntöä että työehtosopimuksia kehittä-mällä kuten myös työpaikoilla tehtävillä konkreettisilla toimenpiteillä. Perusteettomien palkkaerojen poistaminen vaatii myös samanarvoisen työn määrittelemistä.

FinUnions kannattaa palkka-avoimuutta ja pitää palkka-avoimuuden lisäämistä EU-tason lainsäädännöllä tehokkaana keinona edistää samapalkkaisuutta. Ilman riittäviä tietoja työpaikalla ei ole mahdollista löytää perusteettomia palkkaeroja ja vaatia niiden korjaamista. Palkka-avoimuuden lisäämiseksi on myös tehostetta-va oikeussuojaa arvioimalla uudestaan todistustaakkasäännöksiä ja luotava niin sanottuja matalan kynnyksen keinoja, jotta syrjinnän uhri saisi oikeutta nopeammin, tehokkaammin ja halvemmalla. FinUnions tarkentaa kantaansa, kun komissio on antanut esityksensä

Henkilötietosuojakysymykset eivät estä palkka-avoimuuden edistämistä. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa on tyhjentävä luettelo arkaluontoisista tiedoista, eikä siinä mainita palkkaa. Palkkatiedon ei voida katsoa olevan arkaluontoinen tieto. Tietosuoja-asetuksen johdannossa on todettu, ettei henkilötietojen suoja ole absoluuttinen, vaan sitä on tarkasteltava suhteessa sen tehtävään yhteiskunnassa.

In English

Lisätiedot: