Siirry sisältöön
Vaikka asbesti on kielletty EU:ssa, monet ihmiset kuolevat edelleen altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille. EU haluaa varmistaa, että ne, jotka tekevät työtä asbestin parissa, suojautuvat asbestilta. Kuva: iStock.

Asbestityötä tekeville turvaa direktiivin muodossa

Euroopan parlamentti äänesti tänään neuvoston kanssa tehdystä sopimuksesta uudeksi direktiiviksi, jolla vahvistetaan työntekijöiden suojelua asbestilta. Direktiivi hyväksyttiin selvin enemmistöäänin (614 puolesta, 2 vastaan ja 4 tyhjää). Uusilla säännöillä alennetaan merkittävästi nykyisiä asbestille asetettuja raja-arvoja ja säädetään tarkemmista, uusimpaan teknologiseen kehitykseen perustuvista keinoista mitata altistumistasoja.

Tänään hyväksytyssä sopimuksessa madalletaan asbestille työssä altistumisen raja-arvoa ja nykyaikaistetaan sen mittaustapoja. Altistumisen enimmäisrajaa alennetaan 0,01 asbestikuituun kuutiosenttimetriä kohti (0,01 kuitua/cm3*). Tämä raja-arvo on kymmenen kertaa alhaisempi kuin nykyinen 0,1 kuitua/cm3.

Uusi mittausmenetelmä käyttöön siirtymäkauden jälkeen

EU-maiden on enintään kuuden vuoden siirtymäkauden jälkeen mitattava asbestipitoisuudet elektronimikroskopialla (EM), joka on nykyisin käytössä olevaa mittausmenetelmää kehittyneempi järjestelmä. Se on herkempi menetelmä kuin nykyisin käytössä oleva faasikontrastimikroskopia (PCM) ja mahdollistaa ohuiden asbestikuitujen mittaamisen.

Direktiivin piiriin kuuluvat myös tehostetut ennaltaehkäisevät ja suojaavat toimenpiteet. Yritysten, jotka aikovat tehdä purku- tai asbestinpoistotöitä, on saatava lupa kansallisilta viranomaisilta. Asbestille altistuvien tai mahdollisesti altistuvien työntekijöiden olisi käytettävä asianmukaisia turvavaatetusta ja -välineitä ja osallistuttava pakolliseen koulutukseen direktiivissä säädettyjen vähimmäislaatuvaatimusten mukaisesti.

EU:n jäsenmaiden on myös pidettävä luetteloa kaikista tapauksista, joissa on lääketieteellisesti diagnosoitu asbestiperäinen sairaus. Säännöksillä autetaan ehkäisemään työperäisiä syöpätapauksia kuten keuhkosyöpää.

Neuvoston on myös virallisesti hyväksyttävä sopimus. Sen jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa ottaa käyttöön uusi 0,01 kuitua/cm³:n enimmäisaltistustaso ja enintään kuusi vuotta aikaa ottaa käyttöön elektronimikroskopia asbestipitoisuuksien mittaamiseksi työpaikalla.

Todellinen terveysuhka

Euroopan unioni kielsi asbestin käytön vuonna 2005, mutta sitä on edelleen monissa rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Moni unionin alueella sijaitsevista rakennuksista, jotka on rakennettu ennen kieltoa, todennäköisesti kunnostetaan tai pyritään tekemään energiatehokkaammiksi ja edistämään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta tulevien vuosien aikana. Siksi rakennustyöntekijöiden asbestialtistuksen odotetaan lisääntyvän lähivuosina.

Ongelmallista on, että asbestin aiheuttaman sairauden ensimmäiset oireet voivat ilmetä jopa vasta 30 vuoden päästä. Eurostatin keräämien EU:n ammattitautitilastojen mukaan 78 prosenttia EU:ssa havaituista työperäisistä syöpätapauksista liittyy asbestiin. Siksi on yhä tärkeämpää laskea nykyistä sallittua altistumisrajaa asbestille, jotta näiden työntekijöiden terveyttä voidaan suojella paremmin.

Komissio julkaisi syyskuussa 2022 ehdotuksen asbestialtistusta työpaikalla koskevan lainsäädännön tarkistamisesta osana pakettia, jolla EU:n kansalaisille pyritään varmistamaan asbestiton tulevaisuus.

*työpaikkailman kuituja kuutiosenttimetrissä.