Siirry sisältöön
Uudistuksella halutaan varmistaa, että muun muassa uusiutuvan energian alemmat kustannukset näkyvät myös sähkölaskuissa. Kuva: iStock.

EU:n sähkömarkkinoita halutaan uudistaa

Komissio ehdottaa EU:n sähkömarkkinoille uudistusta, jolla se haluaa nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstä. Uudistuksella halutaan varmistaa, että muun muassa uusiutuvan energian alemmat kustannukset näkyvät myös sähkölaskuissa. ETUC suhtautuu komission ehdottamiin muutoksiin skeptisesti, eikä pidä niitä riittävinä energiakriisin torjumiseksi.

Energiakriisi on korostanut tarvetta mukauttaa sähkömarkkinoita pikaisesti, jotta ne tukisivat paremmin vihreää siirtymää ja jotta energian kuluttajille, niin kotitalouksille kuin yrityksille, voitaisiin tarjota laajat mahdollisuudet saada kohtuuhintaista uusiutuvaa, ei-fossiilista sähköä.

Aika ajoin kallis maakaasun hinta on päässyt määrittelemään koko sähkön hinnan. Syynä on se, että hinnan koko sähkömarkkinoilla määrittelee se tuottaja, jonka tuotetta tarvitaan viimeiseksi täyttämään kysyntä. Uudistuksella komissio pyrkii myös ohjaamaan kohti pidempiaikaisia fossiilivapaita sähkösopimuksia. Energiapääosasto (DG ENER), joka on Euroopan komission energiapolitiikasta vastaava pääosasto, johtaa kyseisen uudistuksen läpivientiä, jossa tarkistetaan useita EU-säädöksiä kuten sähköasetusta, sähködirektiiviä ja REMIT-asetusta.

Heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelu keskiössä

Komission ehdotuksessa mainitaan, että uudistuksen myötä heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelua halutaan parantaa. Siinä esitetään kuluttajille mahdollisuus valita useista erilaisista sopimuksista ja saada nykyistä selkeämmät tiedot ennen sopimusten allekirjoittamista. Ideana on se, että kuluttajien olisi turvallista sitoutua pitkän aikavälin hintoihin liiallisten riskien ja heilahtelujen välttämiseksi.

Jäsenvaltioiden tulee myös nimetä toimituksista viime kädessä vastaavat toimittajat, jotta yksikään kuluttaja ei jää ilman sähköä. Uudistuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ulottaa säännellyt vähittäishinnat koskemaan kotitalouksia ja pk-yrityksiä kriisitilanteessa.

Ehdotuksessa asetetaan myös uusia velvollisuuksia helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon ja parantaa tuotannon ennustettavuutta.

ETUC: kohtuuhintaisen energian saatavuus on ihmisoikeus

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC:n liittosihteeri Ludovic Voet painottaa kattojärjestön lehdistötiedotteessa, ettei EU tule saavuttamaan tavoitettaan ilmastoneutraalisuudesta vuoteen 2050 mennessä, jos unioni ei ryhdy energiamarkkinoiden täysremonttiin.

ETUC näkisi tärkeänä, että nykyistä marginaalihinnoitteluun perustuvaa hinnoittelumekanismia uudistetaan siten, että fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä sähkön hinnanlaskijana. Tämä aiheuttaa valtavia odottamattomia voittoja energiantuottajille ja estää asteittaisen luopumisen fossiilisista polttoaineista. ETUC ehdottaa lyhyen aikavälin järjestelyä, jota kutsutaan Iberian niemimaan hintakatoksi. Kyseessä on poikkeusjärjestely, joka mahdollistaa sähkön hinnanmuodostuksen erottamisen kaasun hinnasta.

ETUC painottaa, että rahoitusmarkkinoilla keinottelu lisää myös volatiliteettia (hinnanvaihtelua) ja hintojen nousua ilman, että se välttämättä heijastelee kysynnän ja tarjonnan perustekijöitä. ETUC uskoo, että pitäisi olla kunnianhimoisempia säännöksiä näiden rahoitusmarkkinoiden hallitsemiseksi ja keinottelun estämiseksi.

Kohtuuhintaisen energian saatavuus on ihmisoikeus ja siksi EU:n olisi energiaköyhyyden poistamiseksi tutkittava mahdollisuutta taata kansalaisille energian vähimmäistaso. Se hyödyttäisi pieni- ja keskituloisia kotitalouksia ja vuokralaisia. Jäsenvaltiot voisivat myös säännellä tariffeja tätä tarkoitusta varten.

Tämän lisäksi ETUC pitää tärkeänä, että direktiivin 2019/944 (sähkön sisämarkkinoita koskevia yhteisiä sääntöjä) 28 ja 29 artiklaa, jotka koskevat haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia ja energiaköyhyyttä, olisi tarkistettava, jotta voidaan ottaa käyttöön pysyvä energialähteiden katkaisukielto ja samalla tehostaa energiaköyhyyden torjuntaa.

Tutustu ETUC:n kaikkiin vaatimuksiin täältä.

Seuraavat askeleet

Euroopan parlamentti ja neuvosto ryhtyvät työstämään omia kantoja ehdotetusta uudistuksesta. Ranska kuuluu niihin maihin, jotka ovat jo vahvasti liputtanut uudistuksen puolesta, ja maa toivoo nopeita neuvotteluja. Huhut kertovat, että kompromissia yritetään saada aikaan jo tämän vuoden lopussa.