Siirry sisältöön

Euroopan sosiaaliset oikeudet: komission 26.4. ehdottaman paketin sisältö

Komissio julkisti toimenpidepakettinsa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi huhtikuun lopulla. Yksi paketin osista on sosiaalisten oikeuksien pilari, joka toimeenpannaan paketin muiden aloitteiden avulla. Pilari sisältää uusia oikeuksia työntekijöille.

Mukana on yksi lakiesitys, joka koskee perhevapaita.  Myös sosiaaliturvaa ja työsuhteen (kirjallisia) ehtoja koskevat toimenpiteet tähtäävät uuteen lainsäädäntöön (alempana kohdat 4 ja 5). Niissä komissio käynnistää aluksi työmarkkinajärjestöjen kuulemisen. Paketin seitsemän osiota linkkeineen kuvaillaan alla.

1.  Sosiaalisten oikeuksien pilari

2.   Ehdotus uudeksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista
koskevaksi direktiiviksi

 • Kummallekin vanhemmalle kiintiöitävä, enintään 4 kk:n mittainen vanhempainvapaa;
  oikeus vähintään 10 päivän isyyslomaan; oikeus 5 päivän vapaaseen vuodessa
  sairaan läheisen hoitamista varten.
 • Direktiiviehdotus COM(2017) 253 perhevapaiksi

3.  Työaikadirektiivin
tulkinnallinen tiedonanto

 • Sisältää EU-tuomioistuimen tuomioihin ja komission tulkintoihin
  perustuvaa ohjeistusta direktiivin soveltamiseksi.

Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

4.  Sosiaaliturvaa
koskevan sääntelyn uudistaminen

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen alkaa, ja komissio mahdollisesti
etenee lainsäädäntöehdotuksiin seuraavissa asioissa:

  • Sosiaaliturvan ulottaminen nykyistä paremmin epätyypillisiin
   työsuhteisiin ja itsensätyöllistäjiin.
  • Sosiaaliturvan siirrettävyyden vahvistaminen, kun henkilön työtilanne
   muuttuu.

Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

5. Työsuhteen kirjallisia ehtoja koskevan direktiivin
uudistaminen

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen alkaa kahdesta kokonaisuudesta:

  • Työsuhdetta koskevien työnantajan tiedonantovelvoitteiden laajentaminen
   • Työsuhteen ehdot annettava kirjallisesti heti työsuhteen alkaessa,
    ml. tieto koeajasta, työsuhteen päättämisperusteet kerrottava.
  • Direktiivin laajentaminen koskemaan tiedonsaantioikeuksien lisäksi
   myös työsuhteen normatiivisia oikeuksia

   • Komission ehdottaa, että kaikissa työsuhteissa velvoitettaisiin
    työnantajat takaamaan tietyt vähimmäisehdot työntekijöille: oikeus tiettyyn työtuntien lukumäärään tietyllä
    seurantajaksolla ja oikeus työsopimukseen jossa nämä tunnit ilmoitettu
    viikoittaisena keskiarvona (= nollatuntisopimusten kieltäminen); oikeus tietyn
    pituiseen irtisanomisaikaan; oikeus koulutukseen työsuhteen aikana; oikeus
    riittävään hyvitykseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä oikeus tehokkaaseen
    ja riippumattomaan työriitojen ratkaisuun (sovittelu tms.) työsuhteen
    perusteettoman päättämisen yhteydessä; oikeus pyytää työsuhdemuodon muuttamista
    ja työnantajan velvoite vastata tähän pyyntöön (mutta ei velvoitetta tehdä
    muutosta).

Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

6. Sosiaali-indikaattorien tulostaulu

 • Joukko sosiaalisia indikaattoreita, joilla tarkastellaan
  jäsenmaiden sosiaalista tuloskuntoa talouden ohjausjaksolla – köyhyysriski,
  koulupudokkaiden määrä yms.
 • Komission aikomuksena käynnistää vertailu euromaiden välillä niistä indikaattoreista,
  jotka ovat erityisen relevantteja euroalueen vakaudelle.
 • Otettiin käyttöön välittömästi julkaisemisen jälkeen.
 • Sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu

7.   Pohdinta-asiakirja EU:n sosiaalisen ulottuvuuden
kehityssuunnista vuoteen 2025 mennessä

 • Komission arviointia siitä, mitä kunkin maaliskuussa 2017 esitellyn
  EU:n tulevaisuuden valkoisen kirjan skenaarion toteutuminen merkitsisi
  EU:n sosiaaliselle ulottuvuudelle.