Siirry sisältöön
Alustatyötä voi olla monenlaista ja -laajuista, minkä vuoksi sitä on vaikea säädellä. EU:n on lainsäädännössä varmistettava, että alustojen ja työntekijöiden edut otetaan tasapainoisemmin huomioon. iStock.

Eurooppa tarvitsee toimivan direktiivin alustatyöntekijöiden suojelemiseksi

Alustatyödirektiivistä ja sen lopullisesta muodosta neuvotellaan tällä hetkellä kolmikantaneuvotteluissa eli trilogeissa Euroopan parlamentin, neuvoston sekä komission kesken. Euroopan ammattijärjestö ETUC:n mukaan EU:n on tarjottava alustatyöntekijöille oikeudenmukainen työelämä. Se on ainoa tapa torjua laajentuvaa epävarmuutta tulevaisuuden työmarkkinoilla.

EU haluaa uudet säännöt, joilla parannetaan alustataloudessa työskentelevien työehtoja ja sosiaalisia oikeuksia. Digitaalinen alustatyö kasvaa nopeasti ja se on laajentunut unionissa moniin aloihin, jotka eivät perinteisesti ole olleet alustatyötä. Mainittakoon esimerkiksi muurarit, terveydenhoitoalan työntekijät, psykologit, arkkitehdit ja viestinnän palvelutarjoajat, joille nykyään myös tarjotaan työtä alustojen kautta. Yli 28 miljoonaa EU:ssa asuvaa henkilöä tekee nykyisin töitä yhden (tai useamman) työtä välittävän digitaalisen alustan kautta. Vuonna 2025 määrän uskotaan kasvaneen jo 43 miljoonaan.

Alustatyötä koskevan direktiiviin kolmikantaneuvotteluissa hidasteita

Kolmikantaneuvottelut alustatyöntekijöiden asemasta käynnistyivät heinäkuussa Ruotsin puheenjohtajuuden loppupuolella ja nyt Espanja luotsaa neuvotteluja neuvostossa. Puheenjohtajamaa on vakuuttanut, että se tekee parhaansa edistääkseen direktiiviä.

Työllisyysvaliokunnassa raportoitiin tänään alustatyödirektiivin kolmikantaneuvottelujen tilasta. Työ on hyvin kesken, vaikka kaksi kolmikantaneuvottelua on jo pidetty ja kolmas pidetään 3.10. Strasbourgissa. Teknisissä neuvotteluissa on nähty hieman edistystä, mutta osapuolet eivät ole vielä päässeet keskustelemaan varsinaisista ongelmakohdista. Kompromissia on vaikea löytää parlamentin ja neuvoston välillä. Parlamentin kantaan sisältyvä työsuhdeolettama hiertää.

ETUC on esittänyt huolensa neuvottelujen tilasta ja vetoaa eurooppalaisiin päätöksentekijöihin avoimessa kirjeessä yhdessä muiden eurooppalaisen ay-järjestöjen kanssa. Järjestöt painottavat, että neuvottelijoiden on hyväksyttävä vahva direktiivi. Se mahdollistaisi heikossa asemassa olevien työntekijöiden hyväksikäytön lopettamisen ja palauttaisi reilun kilpailun nopeasti kehittyvässä alustataloudessa.

Belgian laki osoittautunut tehottomaksi

ETUC:n mukaan Euroopan komission kanta on osoittautunut tehottomaksi. Belgia otti tämän vuoden alussa käyttöön hyvin samanlaisen lain, jossa alustatyötä tekevän henkilön ja alustan välinen suhde katsotaan työsuhteeksi, jos kolme kahdeksasta kriteeristä täyttyy. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että työntekijöitä edelleen luokitellaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja suurimmat alustat väittävät, että laki ei koske heitä. ETUC painottaa, että neuvoston lähestymistavan tai komission alkuperäisen ehdotuksen tukeminen kriteerien vahvistamisesta tarkoittaa EU-direktiivin tehottomuuden tukemista.

Eurooppalainen ay-liike kannattaa vahvasti käänteisen todistustaakan sisällyttämistä, joka suojelee työntekijöitä siirtämällä todistustaakan alustalle. Alusta ei ole vain suhteen vahvempi osapuoli, vaan se, jolla on myös paremmat mahdollisuudet tarjota todisteita itse työsuhteesta.

ETUC:n mukaan tavoite ei ole poistaa mahdollisuuksia toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana, vaan Euroopan parlamentin kantaan perustuva direktiivi hyödyttäisi todellisia itsenäisiä ammatinharjoittajia. Se toisi heille erilaiset vapaudet, kuten työajan vahvistamisen tai hintojen vahvistamisen, jotka alustan tulee taata.

Ay-liike tukee Euroopan parlamentin esittelijä Elisabetta Gualminin (S&D, Italia) ja parlamentin enemmistön ehdotusta uudeksi direktiiviksi. Kannassa painotetaan alustatyön työsuhdeolettaman ja käänteisen todistustaakan menettelyä. Sen lisäksi huomioidaan työehtosopimusneuvottelujen edistäminen. Kaikille alustan työntekijöille halutaan myös varmistaa oikeus vähimmäispalkkaan sekä -oikeuksiin.