Siirry sisältöön
Mepit haluavat, että työharjoittelusta maksetaan vähimmäispalkkaa vastaava korvaus EU:ssa. Kuva: iStock.

Harjoittelijoille kuuluu vähimmäispalkka

Parlamentin työllisyysvaliokunta äänesti viikon alussa Monica Semedon (Renew, Luxemburg) mietinnöstä, jossa asetetaan sitovat standardit harjoittelujaksoille ja harjoittelijoiden oikeuksien suojelulle EU:ssa. Mietintö hyväksyttiin äänin 36 puolesta, 3 vastaan ​​ja 4 tyhjää. Mepit näkisivät myös mielellään, että työharjoittelut EU:n jäsenmaissa olisivat helpommin saavutettavissa nuorille. Samalla halutaan varmistaa nuorille reilu elintaso takaamalla heille riittävä palkka harjoittelun ajaksi.

Mietinnössä tunnustetaan harjoittelujen tärkeä rooli koulutuksesta työhön siirtymisen helpottamisessa ja ehdotetaan toimenpiteitä, joilla minimoidaan huonolaatuisen harjoittelun riskit ja hyväksikäyttö.

Ikävälle ilmiölle loppu: puolet harjoitteluista EU:ssa ovat palkattomia

Eurobarometrin uusimmat tulokset liittyen harjoitteluun osoittavat, että yli 52 prosenttia vastaajista joutui suorittamaan useamman kuin yhden harjoittelun ennen vakinaisen työpaikan saamista. Tämä kertoo osittain siitä, että työnantajat käyttävät hyväksi nuoria, joilla on jo työkokemusta, korvatakseen vähemmän vaativat työtehtävät halvemmilla harjoittelijoilla. Tutkimuksen mukaan yli puolet (55 %) harjoittelujaksoa suorittavista nuorista eurooppalaisista sai rahallista korvausta, mikä osoittaa kasvua verrattuna 40 prosenttiin vuoden 2013 tutkimuksessa. Jossain muussa kuin kotimaassaan harjoittelua suorittavien eurooppalaisten nuorten osuus on kasvussa. Yli joka viides vastaaja (21 %) ilmoitti suorittaneensa vähintään yhden harjoittelun toisessa EU-maassa. Vuonna 2013 tämä oli 9 prosenttia.

Eurooppalainen nuorisofoorumi pitää huolestuttavana, että 29 % vastaajista sanoi palkan puutteen tai alhaisen korvauksen estävän työkokemuksen hankkimisen. Tämä vahvistaa, että palkattomat harjoittelupaikat syventävät sosiaalista eriarvoisuutta niiden välillä, joilla on tähän varaa ja joilla ei ole. Se, että lähes puolet harjoittelijoista ei saa palkkaa ollenkaan, on Nuorisofoorumin mukaan nuorten riistämistä. Niille, joille maksetaan jotain korvausta, voidaan maksaa esimerkiksi vain kustannukset työmatkoista. Tämä kertoo hyvin vaihtelevista ja epäreiluista menettelyistä työelämässä. Nuorisofoorumi on parlamentin tavoin peräänkuuluttanut laadukkaalle harjoittelujaksolle sitovia standardeja, jotka suojaavat kaikkia nuoria.

Vähimmäisvaatimukset harjoittelujaksoille

Parlamentin työllisyysvaliokunta hyväksyi mietinnön yhteydessä päätöslauselman, jossa se kehottaa komissiota antamaan direktiiviehdotuksen laadukkaista harjoittelujaksoista, ja jossa määritellään vähimmäisvaatimukset harjoitteluihin EU:n jäsenvaltioissa. Tämä olisi tapa turvata yhtäläiset harjoittelumahdollisuudet kaikille nuorille, myös heikommassa asemassa oleville ja vammaisille nuorille.

Direktiivillä olisi varmistettava harjoittelujaksojen vähimmäisstandardit, kuten harjoittelun kestoa, palkkaa ja sosiaaliturvaa koskevat säännöt kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Tämä kattaisi joukon harjoittelujaksoja, mukaan lukien niin sanotut avoimet työmarkkinaharjoittelut ja ne, jotka ovat pakollisia ja kuuluvat ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittamiseen. Samalla asetettaisiin selkeät koulutus- ja oppimistavoitteet harjoittelujaksolle.

Reilu korvaus takaisi riittävän elintason nuorille. Jäsenvaltioiden olisi asetettava korvaustaso siten, että se kattaa vähintään välttämättömien tarvikkeiden, kuten ruoan, vaatteiden, asumisen ja liikkumisen kustannukset, ottaen huomioon maan elinkustannukset.

Direktiiviä pidetään välttämättömänä, jotta nuorilla olisi mahdollisuus palkalliseen harjoittelujaksoon, jossa he saavat tarvittavaa kokemusta, jota tarvitaan menestyäkseen nykypäivän EU:n työmarkkinoilla.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC ja järjestönuoret ovat vaatineet reiluja harjoitteluja nuorille jo lähes vuosikymmenen ajan. Eurooppalainen ay-liike on kampanjoinut aktiivisesti yli vuoden verran palkattomia harjoitteluja vastaan (#BanUnpaidTraineeships). Lehdistötiedotteessaan ETUC kehottaa komissiota antamaan direktiiviesityksen viestillä ”Nuorten hyväksikäytöstä työmarkkinoilla on saatava loppu unionissa”.

Semedon mietinnöstä äänestetään parlamentin täysistunnossa kesäkuussa.

Allekirjoita vetoomus

Euroopan nuorisofoorumin vetoomus palkattomien harjoittelujen kiellosta on saavuttanut jo 7000 ihmistä EU:ssa. Sinäkin voit olla mukana tukemassa kampanjaa. Allekirjoita vetoomus täältä.