Siirry sisältöön
Karttapallo asetettuna pahvilaatikoiden viereen.
Kuva: iStock.com / cybrain

Ihmisoikeuksia vahvistavalle EU-yritysvastuulainsäädännölle vahva tuki

Yli puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa on vaatinut vahvaa EU-lakia, jotta yritykset saataisiin vastuuseen ihmisoikeusvaikutuksistaan. Nämä vaatimukset esitettiin osana Euroopan komission 8. helmikuuta asti auki ollutta julkista kuulemista yritysten kestävävään hallinnointiin ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvasta yritysvastuuta koskevista aloitteista.

Direktiiviluonnos aiheesta tulee parlamentin ja neuvoston käsittelyyn ennen 30.6.2021.

Vapaaehtoiset toimet yritysten ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ovat osoittautuneet riittämättömäksi niin työntekijöille, yhteiskunnalle kuin vastuullisesti toimiville yrityksillekin ja luonut epäreilua kilpailua Eurooppaan ja maailmanlaajuisesti. EU-lain ympärillä käytävä keskustelu kilpistyy kysymyksiin siitä, millaista mahdollisimman toimivan ja tehokkaan sääntelyn tulisi olla ja minkä kokoisia yrityksiä sääntely koskisi ja edistäisikö sääntely uhrien oikeussuojaa.

Noin 700 kansalaisjärjestöä, ammattiliittoa ja akateemista laitosta ilmaisivat mielipiteensä laista. Vastaajat vaativat kunnianhimoista EU-lakia, joka velvoittaa kaikki yritykset tunnistamaan, estämään ja puuttumaan yritysten ihmisoikeus- ja ympäristöriskeihin ja -vaikutuksiin niiden koko arvoketjussa. Yritysten pitäisi joutua vastuuseen ihmisoikeuksia rikkovista haitallisista käytännöistään niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Myös useat valtiot tukevat kunnianhimoista EU-lainsäädäntöä. Ainakin Suomi, Alankomaat, Ranska sekä Tanska. Saksan puheenjohtajuuskaudella hyväksyttiin aiheesta neuvoston päätelmät. Myös edistykselliset yritykset ovat antaneet tukensa uudelle yritysvastuulainsäädännölle EU:ssa.

Kaikki YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet osaksi direktiiviä

Komission aloitteen säätelyehdotus pohjautuu olennaisille kansainvälisille vastuullisuusstandardeille eli YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeville ohjaaville periaatteille sekä OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yhtiöille. Suomalaisen sekä eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen mielestä se on hyvä pohja EU:n sitovaksi yritysvastuulaiksi. Aloitteen lähtökohtana on asianmukaisen huolellisuuden periaate, jonka listataan pitävän sisällään ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien kartoittaminen ja velvollisuuden lopettaa haitallisia vaikutuksia aiheuttava toiminta. Myös sidosryhmien konsultaatiovelvollisuus pitäisi saada osaksi yritysten asianmukaista huolellisuusvelvoitetta. Ei riitä, että niiden kanssa keskustellaan hyvässä hengessä.

Se, miten komission lisäksi neuvosto suhtautuu toimeenpanokeinojen osalta sanktioihin ja vahingonkorvausvastuuseen, on jäänyt epäselväksi sen joulukuun 2020 päätelmissä. YK:n periaatteisiin sisältyy myös velvollisuus ryhtyä tai osallistua korjaaviin toimenpiteisiin, jotka voivat olla rahallista vahingonkorvausta vahingosta, kunnostusta tai haitan toistumisen estämistä. EU:n yritysvastuulakiin pitäisi sisällyttää tämä velvollisuus yrityksille silloin, kun ne ovat aiheuttaneet tai myötävaikuttaneet ihmisoikeusloukkauksien syntymiseen. Nämä olisi saatava sisään direktiiviedotukseen.

YK-periaatteiden mukaisesti yritysvastuusäätelyn pitää koskea myös kaiken kokoisia yrityksiä ja kaikilla toimialueille olevia yrityksiä ml. pk-yritykset ja alihankintaketjut. Ei riitä, että pk-yrityksiä tarkastellaan esimerkiksi sääntelyn kohteena ja osana arvo- ja toimitusketjuja niiden erityinen asema huomioiden.

Direktiivivalmistelussa on varmistettava myös, että soveltamisala kattaa kaikki ihmisoikeudet, jotka on määritelty YK:n ihmisoikeussopimuksissa sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän oikeuksia koskevissa perussopimuksissa.

Se, kuinka kunniahimoisesti kansalliset ja parlamentin poliitikot suhtautuvat EU-tason asianmukaisen huolellisuuden säätelyyn osoittaa, miten tosissaan he haluavat vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista yritystoiminnassa. EU-sääntely, joka keskittyy tasapainoisesti ihmisoikeusloukkausten ja liiketoiminnan kielteisten vaikutusten tehokkaaseen ehkäisyyn sekä tehokkaaseen valvontaan, seuraamuksiin ja oikeussuojakeinoihin on kaikkien työntekijöiden ja vastuullisesti toimivien yritysten etu.