Siirry sisältöön

Komissio haluaa kasvattaa sosiaalimenoja EU:n tulevassa budjetissa

Komissio ehdottaa tulevalle EU-budjettikaudelle uutta sosiaalirahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+). Siihen sisältyisivät nykyinen ESR ja neljä muuta sosiaaliohjelmaa. Sillä olisi reaalisesti kolme prosenttia enemmän varoja kuin ohjelmilla on aiemmin ollut yhteensä.

ESR plussasta on aiempien sosiaalirahastojen tapaan tarkoitus myöntää varoja erilaisten sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen kuten esimerkiksi työttömyyden torjumiseen.

Jäsenmaiden tulisi esimerkiksi käyttää saamistaan varoista vähintään 25 prosenttia syrjäytymisen ehkäisemiseen ja 10 prosenttia nuorisotyöttömyyden vähentämiseen, jos maassa on paljon työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria.

Uusi rahasto olisi tarkoitus sitoa aiempaa vahvemmin siihen, toteuttavatko jäsenmaat niille suositeltuja uudistuksia. Ministerineuvosto antaa vuosittain komission esityksestä kullekin jäsenmaalle suosituksensa talouspoliittisiksi uudistuksiksi, ja esimerkiksi kuluvana vuonna Suomelle kaavaillaan kehotusta parantaa työllisyystoimiaan.

Jatkossa komissio seuraisi, kuinka maat huomioivat sosiaalirahaston tukien käytössään nämä maakohtaiset suositukset. Tämä tapahtuisi taloudellisen ohjausjakson puitteissa. Tarvittaessa komissio kehottaisi maita muuttamaan varojenkäyttöään. Tukien epääminen olisi kuitenkin vasta viimesijainen keino.

Kuluvalla budjettikaudella rahoituksesta 65 prosenttia on käytettävä maakohtaisten suositusten toteuttamiseen. Jatkossa prosenttitasoa ei kuitenkaan enää määrättäisi, jotta jäsenmailla olisi enemmän liikkumavaraa varojen käytössä.

Muutoksia on tiedossa myös Euroopan globalisaatiorahastoon, jolla tuetaan työntekijöitä, jotka menettävät työpaikkansa vaikkapa tehtaan siirtyessä halvemman työvoiman maahan.

Komissio ehdottaa rahaston suurentamista ja sen kohderyhmän laajentamista: Tukea voisivat jatkossa saada myös sellaiset työntekijät, joiden irtisanominen johtuu esimerkiksi automatisaatiosta tai digitalisaatiosta. Nykyisin tukea on mahdollista saada vain silloin, jos irtisanominen johtuu kansainvälisen kaupan muutoksista tai talouskriisistä.

Irtisanottujen työntekijöiden minimimäärä olisi jatkossa 250 per työnantaja nykyisen 500:n sijasta, jotta tukea voitaisiin myöntää aiempaa useammin.

Komission mukaan sosiaalirahastojen ja globalisaatiorahaston uudistusten tarkoituksena on lunastaa viimevuotisia lupauksia EU-kansalaisten sosiaalisten oikeuksien vahvistamisesta.