Siirry sisältöön
EWC:t ovat yritysneuvostoja, jotka varmistavat, että työntekijät ovat mukana monikansallisia kysymyksiä koskevissa päätöksissä. Ne koskevat vähintään kahdessa EU- tai Euroopan talousalueen (ETA) maassa toimivia yli 1 000 työntekijän yrityksiä. Kuva: iStock.

Komission ehdotus EWC-direktiivin tarkistamiseksi näyttää lupaavalta

Euroopan komissio on ehdottanut eurooppalaisia ​​yritysneuvostoja (EWC) koskevan direktiivin tarkistamista työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun parantamiseksi EU:ssa. Tämä vuoden 1996 direktiivi, jota tarkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, vaatii vielä hiukan hiomista, arvioi Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC.

EWC:t ovat yritysneuvostoja, jotka varmistavat, että työntekijät ovat mukana monikansallisia kysymyksiä koskevissa päätöksissä. Ne koskevat vähintään kahdessa EU- tai Euroopan talousalueen (ETA) maassa toimivia yli 1 000 työntekijän yrityksiä.

Nykyinen EWC-direktiivi määrittelee prosessit yritysneuvostojen perustamiseksi ja niille tiedottamiseksi ja kuulemiseksi kansainvälisissä asioissa. Ehdotettu tarkistus pyrkii vahvistamaan EWC:n roolia helpottamalla yritysneuvostojen perustamista, edistämällä merkityksellisempää tiedottamista ja kuulemista sekä varmistamalla, että niillä on tarvittavat resurssit tehtäviensä suorittamiseen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että sukupuolten keskinäinen tasapaino toteutuu EWC:issä.

Tiedottaminen työntekijöille ja kuuleminen yrityksen avainpäätöksissä voi auttaa ennakoimaan ja hallitsemaan muutoksia, jotka liittyvät vihreisiin ja digitaalisiin siirtymiin, työvoimapulan käsittelemiseen tai uusien teknologioiden käyttöönottoon. Kansainvälisissä ympäristöissä Euroopan yritysneuvostot voivat olla avainasemassa juuri näissä asioissa.

Komission ehdotuksen pohjalta nykyistä EWC-direktiiviä muutettaisiin:

  • antamalla tasa-arvoiset oikeudet EU/ETA-alueella toimivien monikansallisten yritysten työntekijöille pyytää uuden yritysneuvoston perustamista: nykyisen direktiivin poikkeukset poistetaan. Tämä mahdollistaa 5,4 miljoonalle työntekijälle 320 monikansallisessa yrityksessä, pyynnön esittämistä EWC:n perustamisesta.
  • Selkeyttämällä maiden ylikansallisten asioiden määritelmää, joka on olennaista EWC:n kuulemisen ja tiedottamisen määrittämisessä.
  • Varmistamalla, että monikansallisten yritysten työntekijöitä kuullaan ajallisesti ja merkityksellisellä tavalla heitä koskevissa asioissa: EWC:n jäsenten tulisi saada perusteltu vastaus ennen kuin yrityksen johto tekee päätöksen ylikansallisissa asioissa.
  • Yrityksen johdon on annettava perustelut aina, kun luottamuksellisuus on syy rajoittaa lisätiedon jakamista tai olla paljastamatta tietoja ylikansallisista asioista.
  • Varmistamalla, että yritysneuvostoilla on tarvittavat resurssit tehtäviensä suorittamiseen
  • Varmistamalla, että sukupuolten keskinäinen tasapaino toteutuu yritysneuvostoissa ja neuvotteluelimissä (vähintään 40 prosenttia kullekin sukupuolelle).
  • Parantamalla pääsyä oikeussuojakeinoihin: jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, miten yritysneuvostot voivat viedä oikeudellisia ja tarvittaessa hallinnollisia menettelyjä eteenpäin.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla on myös velvollisuus ottaa käyttöön ”tehokkaat sanktiot” direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

ETUC: Nykyiset sanktiot eivät ole riittäviä

ETUC on ilmaissut tyytyväisyytensä komission ehdotukseen ja siihen, että EWC:iden on saatava asianmukainen rahoitus. ETUC pitää myönteisenä, että esitys selventää päätöksiä, joista EWC:tä on kuultava ja, että yritysjohdon on viimeisteltävä kaikki kuulemiset ennen päätöksentekoa.

Direktiivi vaatii edelleen voimakkaita seuraamuksia estämään yrityksiä rikkomasta yritysneuvostojen oikeuksia, ja niitä tulisi laajentaa myös franchising-yhtiöihin varmistaakseen, että yritykset kuten McDonald’s kuuluvat myös EWC:n piiriin. Mitä tulee nykyisin sanktioihin, esimerkiksi Saksa asettaa enimmäismääräksi vain 15 000 euroa, eikä se ole riittävä pelote yritykselle, jolla on miljardin euron liikevaihto.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tulevat käsittelemään komission ehdotusta direktiivin muuttamisesta. Helmikuussa noin vuosi sitten Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman suosituksista komissiolle eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin tarkistamisesta. Sisällöltään, se on hyvin laaja, ja toimii hyvänä pohjana parlamentin käsittelyssä.

Tutustu aiheeseen lisää ETUC:n verkkosivuilla.