Siirry sisältöön

Komission ohjeet Suomelle: sote valmiiksi, työllisyystoimet kuntoon ja kotitalouksien velkaantumista seurattava

Tänä vuonna komissio painotti maakohtaisissa talouspoliittisissa suosituksissaan aiempaa enemmän sosiaalista näkökulmaa. Taustalla on viimevuotinen julistus Euroopan sosiaalisista oikeuksista, ns. sosiaalisten oikeuksien pilari.

Suomelle komissio toteaa suosituksissaan, että sote-uudistus tulisi saada valmiiksi ja pantua toimeen. 

Taustalla on huoli terveydenhuoltojärjestelmän kalleudesta, kun väestö ikääntyy. Komission mukaan Suomessa kuluu eläkkeisiin, terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoidon menoihin tällä hetkellä noin neljäsosa bruttokansantuotteesta, ja osuus kasvaa tulevina vuosina.

Komissio tekee vuosittain ehdotuksen kullekin jäsenmaalle suunnatuiksi maakohtaisiksi suosituksiksi. Lopullisen päätöksen suosituksista tekee jäsenmaiden ministerineuvosto. 

Suositusten tavoitteena on komission mukaan lisätä jäsenmaiden talouksien kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa niiden häiriönsietokykyä. Suositukset eivät neuvoston hyväksynnän jälkeenkään kuitenkaan velvoita jäsenmaata toimenpiteisiin.
 
Sosiaaliset ongelmat saivat tämänvuotisessa suosituspaketissa aiempaa enemmän huomiota. Komission mielestä jäsenmaissa on tärkeää taata väestön osaaminen, riittävät sosiaaliset turvaverkot sekä parantaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua.
 
Suomea komissio kehottaa sote-uudistuksen lisäksi parantamaan työllisyystoimiaan, koska se on huolissaan Suomen muita Pohjoismaita alemmasta työllisyysasteesta. 

Komissio nostaa Suomen työllistymisongelmissa esille muun muassa erilaiset kannustinloukut ja asuntojen kalleuden kasvukeskuksissa. Vuonna 2017 työllisyysaste Suomessa oli työikäisillä 74 %, ja erityisen alhainen se on naisilla, vähän koulutetuilla miehillä ja maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä. 
 
Komission mukaan Suomessa myös kotitalouksien velkaantumista olisi seurattava tarkemmin. Tähän se ehdottaa konkreettisena parannuksena uudenlaisen luottotietokannan perustamista, jotta pankit olisivat paremmin perillä velkatilanteista.

Talouden näkymät ovat yleisesti tällä hetkellä hyvät. Euroopan talous kasvaa nyt nopeammin kuin kertaakaan viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja myös työllisyysaste on ennätyskorkea. Komissio arvioi, että lähivuosina talouskasvu on edelleen vahvaa, joskin hieman tämänhetkistä hitaampaa.

Euroopan ay-kattojärjestö ETUC pitää hyvänä komission kehotuksia parantaa työllisyyspolitiikkaa ja totesi komission vievän talouden ohjausta yhä sosiaalisempaan suuntaan.

ETUC:n mukaan sosiaalisen epätasa-arvon vähentämiseen tarvittaisiin kuitenkin vielä paljon lisää toimia. Tärkeää olisi kiinnittää huomiota esimerkiksi palkkojen riittävään tasoon ja yritysten harjoittamaan aggressiiviseen verosuunnitteluun. 

Maakohtaiset talouspoliittiset suositukset 2018 komission sivuilla