Siirry sisältöön

Komission raportti: Eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista ja toimintaa pitäisi tukea paremmin

Tuoreen raportin tulokset vahvistavat, että eurooppalaiset yritysneuvostot (European Works Council, EWC) koetaan tärkeiksi ja ne turvaavat ylikansallista työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua yritystasolla.

EWC-direktiivi uudistettiin 2009, ja toukokuussa julkaisemassaan raportissa komissio arvioi direktiiviuudistuksen täytäntöönpanoa ja vaikutuksia jäsenmaissa.

Raportin mukaan direktiiviuudistuksen myötä eurooppalaisten yritysneuvostojen tiedottamisesta on tullut aiempaa laajempaa ja laadukkaampaa, mutta työntekijöiden kuulemisen osalta uudistus ei ole ollut niin tehokas.

Vaikka eurooppalaisten yritysneuvostojen jäsenillä on oikeus ilmaista mielipiteensä, heillä on vain vähän vaikutusvaltaa yrityksen päätöksentekoon. Näin on erityisesti rakennemuutosten yhteydessä.

Myös EWC:iden perustamisessa olisi parantamisen varaa, sillä noin puolessa sellaisista yrityksistä, jotka voisivat perustaa EWC:n, sitä ei ole vielä olemassa.

Syyt tähän ovat moninaiset. Taustalla on muun muassa perustamisvelvoitteen puuttuminen,  pääkonttoreiden sijainti maissa, joissa työmarkkinavuoropuhelun perinne ei ole vahva sekä perustamisprosessin ja -neuvotteluiden pitkä kesto.

Direktiiviuudistuksen jälkeen uusia yritysneuvostoja on perustettu noin 20 vuodessa, suurin osa sellaisiin yrityksiin, joiden pääkonttorit sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa.

Yritysneuvostojen perustamiseen on siis tullut jonkin verran uutta puhtia, mutta uudistus ei pysäyttänyt yleisesti heikkenevää suuntausta.

Komission mielestä eurooppalaisten yritysneuvostojen syntyä pitäisikin edelleen edistää ja työntekijöiden kuulemista niiden kautta parantaa.

Lääkkeenä näihin haasteisiin komissio aikoo julkaista yrityksille, työntekijöille, ammattiliittojen edustajille ja muille sidosryhmille suunnatun käytännön käsikirjan. Lisäksi se lupaa rahoitusta työmarkkinaosapuolille erityisesti EWC:iden perustamisen ja toiminnan tukemiseen.

FinUnionsin jäsenjärjestöt kannattavat epäkohtiin puuttumista uudistamalla EWC-direktiivi seuraavan komission toimikauden aikana.

Eurooppalainen yritysneuvosto on työntekijöiden valitsema edustajaryhmä ylikansallisessa yrityksessä.  EWC voidaan perustaa sellaisissa yrityksissä, joilla on vähintään 1000 työntekijää EU/ETA-alueella ja ainakin kahdessa jäsenvaltiossa vähintään 150 työntekijää. EWC:llä on tiedotusrooli, ja sen kautta on tarkoitus myös kuulla työntekijöitä heitä koskevissa ylikansallisissa asioissa.

Yrityksessä voidaan aloittaa neuvottelut EWC:n perustamiseksi, jos työnantaja niin päättää tai jos vähintään yhteensä 100 työntekijää kahdesta eri jäsenmaasta pyytää sitä.

Eniten eurooppalaisia yritysneuvostoja on Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Tätä selittää näissä maissa sijaitsevien yritysten kokoluokka mutta myös työmarkkinasuhteiden kehittyneisyys.

Eurooppalaiset yritysneuvostot ja raportti 14.5.2018 komission sivuilla