Siirry sisältöön
Tiedonanto auttaa osaltaan yksinkertaistamaan miljoonien ihmisten elämää helpottamalla kanssakäymistä kansallisten viranomaisten kanssa ja nopeuttamalla heille kuuluvien sosiaalietuuksien, kuten eläkkeiden tai terveydenhuollon saamista ulkomailta. Erittäin tärkeää on myös ihmisten oikeus välttämättömään sairaanhoitoon heidän ollessaan ulkomailla. Kuva: iStock.

Komission tiedonanto EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen digitalisoinnista

Komissio ehdottaa tuoreessa tiedonannossa toimia, joilla helpotetaan eurooppalaisten asumista, työskentelyä ja matkustamista ulkomailla. Tavoitteena on sosiaaliturvan yhteensovittamisen digitalisointi. Toimenpiteet tiedonannossa eivät ole sitovia. ETUC:n mukaan sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin puute unionissa luo riittämättömänä jatkossakin aukkoja, jotka toimivat väylänä harmaaseen talouteen.

Komission tiedonannossa esitetään konkreettisia toimia, joilla jatketaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen digitalisointia Euroopassa. Siinä kuvataan toimia, joilla nopeutetaan ja yksinkertaistetaan sosiaaliturvapalvelujen saatavuutta rajojen yli hyödyntämällä digitaalisia välineitä täysimittaisesti, mikä vähentää kansalaisten ja yritysten hallinnollista rasitetta.

Tämä parantaisi komission mukaan tiedonvaihtoa kansallisten sosiaaliturvalaitosten välillä ja vauhdittaisi kyseeseen tulevien etuuksien tunnustamista ja myöntämistä rajojen yli. Tällä halutaan helpottaa eurooppalaisten asumista, työskentelyä ja matkustamista ulkomailla, yritysten liiketoimintaa muissa EU-maissa sekä kansallisten hallintoelinten työtä sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi rajojen yli.

Komissio viittaa myös aiempiin vastaaviin aloitteisiin, joilla on pyritty sosiaaliturvatietojen rajat ylittävän liikkumisen parantamiseen. Näihin kuuluvat mm. EU:n asetus N:o 883/2004 ja asetus N:o 987/2009 sen täytäntöönpanosta*. Näistä asetuksista huolimatta työsuojeluviranomaisilla on edelleen vaikeuksia tietojen saamisessa ja jakamisessa. Tämä johtuu kansallisten järjestelmien puutteellisesta yhteen toimivuudesta. Kustannuksia aiheutuu myös esimerkiksi oikeuksia koskevien asiakirjojen myöntämisestä ja tarkastamisesta.

Espanja on heinäkuusta lähtien esittänyt, että se haluaa omalla puheenjohtajakaudellaan edistää asetuksen 883/2204 tarkistuksen etenemistä, sillä se on ollut neuvostossa jumissa jo vuosia. Espanja lupasi parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kuulemisessa 7.9.2023 tekevänsä parhaansa, että muutosesitys liikkuisi eteenpäin ja asiasta päästäisiin yhteisymmärrykseen kauden aikana.

Keskeiset toimenpide-ehdotukset

Komissio kehottaa EU:n jäsenmaita 

  • vauhdittamaan sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän (EESSI) kansallista täytäntöönpanoa vuoden 2024 loppuun mennessä koko Euroopassa,
  • toteuttamaan useampia sosiaaliturvan yhteensovittamisen menettelyjä kokonaan sähköisesti,
  • osallistumaan täysimääräisesti eurooppalaista sosiaaliturvapassia (ESSPASS) koskeviin pilottitoimiin, joissa tarkastellaan keinoja yksinkertaistaa kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien myöntämistä ja tarkistamista rajojen yli, ja
  • työskentelemään EU:n digitaalisen identiteetin (EUDI) lompakkojen käyttöön ottamiseksi.

Komissio tukee EU:n jäsenmaita näiden toimien toteutuksessa tarjoamalla teknistä apua muun muassa teknisen tuen välineen kautta ja asettamalla saataville EU-rahoitusta (Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, InvestEU-ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahasto plussan kautta).

Komissio on pyytänyt Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään tiedonannossa esitetyn lähestymistavan ja kehottaa jäsenmaita ja kaikkia sidosryhmiä työskentelemään yhdessä siihen kuuluvien toimien panemiseksi täytäntöön.

Euroopan ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava komissaari Valdis Dombrovskis ja työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit esittivät yhdessä komission tiedoksiannon syyskuun alussa. Kuva: Euroopan komissio.

ETUC:n arvio: porsaanreiät pysyvät 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC kommentoi lehdistötiedotteessaan kovin sanoin, ettei tiedonannolla esimerkiksi ratkaista rajatyöntekijöiden hyväksikäyttöä.

Euroopan työviranomainen ELA:n vastuulla on kerätä tietoja tapauksista, jotka ovat tyypillisiä rajatyöntekijöiden kohtaamia väärinkäytöksiä. Tapauksia on ETUC:n mukaan liikaa Euroopassa. Mainittakoon muutamia esimerkkejä kuten työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättäminen tai alimaksu tai lähetettyjen työntekijöiden rekisteröimättä tekeminen, jolla on vaikutusta työntekijöiden sosiaaliturvaan ja eläkemaksuihin, kun he palaavat omaan maahansa jne.

Sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin puute unionissa luo jatkossakin porsaanreiän, jonka avulla yritykset tekevät isoja säästöjä, kun välttävät työntekijöidensä sosiaaliturvamaksujen maksamista.

ETUC:n varapääsihteeri Isabelle Schömann kommentoi asiaa näin:

”Jos ei tehdä konkreettisia ehdotuksia porsaanreikien tukkimiseksi, se mahdollistaa edelleen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden hyväksikäytön”.

Hän jatkaa:

”Tehokas sosiaaliturvan koordinointi on edellytys sille, että vapaa liikkuvuus toimii moitteettomasti ja varmistaa työntekijöiden oikeudenmukaisen liikkuvuuden”.

Ongelmallista on, ettei tiedonannon toimenpiteet ole jäsenmaille sitovia.

”Digitaalisten työkalujen nykyinen puute johtaa siihen, että yritykset välttelevät sosiaaliturvamaksujen maksamista, millä on vakavia seurauksia yli rajojen liikkuville työntekijöille, kun he sairastuvat, jäävät työttömäksi tai jäävät eläkkeelle”.

Työllisyyskomissaari Nicolas Schmit on kommentoinut Euractiv-lehdessä, että lainsäädäntöaloitetta voitaisiin harkita tulevaisuudessa. Olemme kuitenkin komission toimintakauden loppupuolella.

*EU:n säännöillä (asetus N:o 883/2004 ja asetus N:o 987/2009 sen täytäntöönpanosta) suojellaan ihmisten sosiaaliturvaoikeuksia heidän liikkuessaan Euroopassa, kun on kyse esimerkiksi terveydenhuollosta, perhe-etuuksista ja eläkkeistä, ja varmistetaan, että he saavat heille kuuluvat etuudet mahdollisimman nopeasti kaikkialla EU:ssa.