Siirry sisältöön
Sama palkka samasta työstä on yksi EU:n perusperiaatteista, joka on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan 157. Sukupuolten välinen palkkaero on edelleen olemassa, eikä se ole viimeisten vuosien aikana juuri pienentynyt. Kuva: iStock.

Palkkatasa-arvo on työelämän yhdenvertaisuuden perusta

Keskiviikkona 15. marraskuuta vietetään EU:n samapalkkaisuuspäivää. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin hitaasti EU:ssa. Naiset ansaitsevat keskimäärin 12,7 % vähemmän palkkatöistä kuin miehet. Palkkaeron taustalla on monia syitä ja siksi sen kaventamiseksi tarvitaan useita samanaikaisia keinoja.

Yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta, sekä naiset että miehet, katsoo, ettei ole hyväksyttävää, että naiset saavat vähemmän palkkaa kuin miehet samasta tai samanarvoisesta työstä. Suurin osa eurooppalaisista työntekijöistä myös kannattaa keskipalkkojen julkistamista työn tyypin ja sukupuolen mukaan yrityksessään.

Sukupuolten välinen palkkaero johtuu monesta eri tekijästä. Monesti palkkaepätasapaino on seuraus yhteiskunnan rakenteellisista syistä, koulutuksen saatavuudesta ja kodin ja perheen liittyvistä velvollisuuksista. Naiset ovat edelleen aliedustettuja ja -arvostettuja taloudellisissa päätöksentekotehtävissä. Suurin osa tutkijoista, insinööreistä ja ammattitaitoisista teknisistä työntekijöistä on miehiä. Naiset kantavat edelleen vastuuta kodista ja lastenhoidosta, sillä 90 prosenttia virallisesta hoitotyövoimasta on naisia, ja 7,7 miljoonaa naista on työttömänä hoitovelvollisuuksien takia.

Masentavat luvut

Palkkakuilu naisten ja miesten välillä vaihtelee suuresti eri puolilla EU:ta. Naiset ansaitsevat keskimäärin 12,7 % vähemmän palkkatöistä kuin miehet EU:ssa. Komission julkaisemassa tiedotteessa puhutaan 13 prosentista.

Eurostatin mukaan suurimmat erot olivat Virossa (20,5 %), Itävallassa (18,8 %), Saksassa (17,6 %), Unkarissa (17,3 %) ja Slovakiassa (16,6 %). Luxemburgissa ei ole enää palkkaeroja sukupuolten välillä.
Palkkaerot olivat vuonna 2021 pienimpiä Romaniassa (3,6 %), Sloveniassa (3,8 %), Puolassa (4,5 %), Italiassa (5,0 %) ja Belgiassa (5,0 %).

Naisten ja miesten väliset palkkaerot Suomessa koko työmarkkinoilla ovat noin 16 prosenttia.

Lukujen tulkitseminen ei ole niin yksinkertaista kuin miltä näyttää, sillä pienempi sukupuolten välinen palkkaero tietyssä maassa ei välttämättä tarkoita sukupuolten tasa-arvon lisääntymistä. Joissakin EU-maissa pienemmät palkkaerot johtuvat yleensä siitä, että naiset tekevät vähemmän palkkatöitä. Suuret erot liittyvät yleensä siihen, että suuri osa naisista työskentelee osa-aikaisesti tai työskentelevät naisille tyypillisissä ammateissa. Sukupuolten palkkaeron rakenteellisia syitä voidaan kuitenkin tunnistaa.

Sukupuolten palkkaero kasvaa naisilla iän myötä, syynä voi esimerkiksi olla uran katkeaminen. Tämä vaihtelee paljon toimialoittain. Vuonna 2021 tämä näkyi enemmän yksityisellä kuin julkisella sektorilla useimmissa EU-maissa.

Tärkeä syy sukupuolten väliseen palkkaeroon on naisten yliedustus suhteellisen matalapalkkaisilla aloilla ja aliedustus korkeapalkkaisilla aloilla. Sukupuolten palkkaerot merkitsevät myös, että naiset ovat suuremmassa köyhtymisriskissä ikääntyessään.

Tavoitteena palkkatasa-arvo 

EU käsittelee sukupuolten palkkaeroja eri näkökulmista. Tavoitteena on edistää toimivaa samapalkkaisuusperiaatetta luomalla uutta lainsäädäntöä ja seuraamalla sen täytäntöönpanoa.

EU:n tasa-arvostrategiassa esitetään toimia naisten ja miesten välinen palkkaeron kaventamiseksi. Strategiassa esitetään poliittisia tavoitteita ja toimia, joilla saavutetaan merkittävä edistys kohti sukupuolten tasa-arvoista Eurooppaa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on unioni, jossa naiset ja miehet, tytöt ja pojat kaikessa monimuotoisuudessaan voivat vapaasti valita elämänpolkunsa ja että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja osallistua yhteiskuntaan.

Hyviä edistysaskeleita palkkaerojen kaventamiseen ovat EU:n tuoreimpia lainsäädäntöhankkeita, kuten tasa-arvon edistäminen pörssiyhtiöiden hallituksessa ja säännöt palkkojen avoimuustoimenpiteistä. (Jos palkkaraportoinnissa on vähintään 5 % sukupuolten välistä palkkaeroa, työnantajien on tehtävä yhteinen palkka-arviointi yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa. EU-maiden on määrättävä rangaistuksia, kuten sakkoja sääntöjä rikkoville työnantajille.)

Työntekijöiden riittävistä vähimmäispalkoista annettu direktiivi tukee sukupuolten tasa-arvoa auttamalla kaventamaan sukupuolten välistä palkkaeroa ja nostamaan naiset köyhyysloukusta, sillä Euroopassa on enemmän naisia ​​kuin miehiä, joiden tulot ovat vähimmäispalkkojen verran.

Komission annettu suositus v. 2018 tasa-arvoelinten standardeista mahdollisti paremman tuen syrjinnän, myös palkkasyrjinnän, uhreille.

EU on puuttunut naisten aliedustukseen työmarkkinoilla (arvioidaan, että 7,7 miljoonaa naista on työttömänä hoitovelvollisuuksien takia) parantamalla työssäkäyvien vanhempien ja huoltajien työn ja perhe-elämän välistä tasapainoa. Työ- ja perhe-elämän tasapainoa koskeva direktiivi tuli voimaan 2.8.2022.

Monet jäsenmaat ovat vuosia huomioineet samapalkkaisuuspäivän ja siihen liittyvät haasteet kansallisella tasolla. Suomessa naisten samapalkkaisuuspäivää vietettiin tänä vuonna 4.11. Lue lisää täältä.

Miten palkkaeroja kavennetaan?

Palkkaeroja kavennetaan muun muassa lakiteitse, palkka-avoimuuden lisäämisellä ja palkkakartoituksilla, sopimus- ja palkkapolitiikalla, kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja purkamalla työelämän sukupuolittumista eli segregaatiota. Videolla FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara kertoo näistä keinoista.

Susanna Salovaara painottaa, että samaa tai samanarvoista työtä tekeville on maksettava samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta.