Siirry sisältöön
Työntekijä pesee ikkunaa
Kuva: iStock.com / matspersson0

Vähimmäispalkkaehdotuksen käsittely alkoi – Suomella myönteinen kanta

Suomi tukee EU:n vähimmäispalkka-aloitteen tavoitetta torjua työssäkäyvien köyhyyttä.

Suomen kanta komission ehdotukseen riittävän vähimmäispalkan turvaamiseksi EU-maissa on myönteinen. Direktiivillä luotaisiin puitteet vähimmäispalkan käsittelylle EU-maissa ja vähimmäispalkkojen seurannalle EU-tasolla.

Valtioneuvosto totesi 10. joulukuuta, että se tukee ehdotuksen tavoitetta torjua työssäkäyvien köyhyyttä muun muassa parantamalla työmarkkinajärjestöjen asemaa palkanmuodostuksessa sekä niiden edellytyksiä neuvotella ja sopia palkoista työehtosopimuksin.

Myös FinUnions on suhtautunut komission vähimmäispalkkaesitykseen myönteisesti.

Valtioneuvoston alustavan tarkastelun mukaan direktiiviehdotus ei ei näyttäisi aiheuttavan Suomessa merkittäviä lainsäädännön muutostarpeita. Suomi korostaa tarvetta kunnioittaa työmarkkinaosapuolten sopimusautonomiaa palkanmuodostuksessa.

Asian käsittely EU-toimielimissä on juuri alkanut. Jäsenmaiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit keskustelivat 3. joulukuuta ensimmäistä kertaa komission lokakuun lopussa julkaisemasta ehdotuksesta.

Jäsenmaiden suhtautuminen asiaan vaihtelee. Useat jäsenmaat kuten esimerkiksi Ranska, Italia ja Belgia suhtautuvat direktiiviehdotukseen myönteisesti ja ovat kiitelleet ehdotukseen sisältyvää kaksoistavoitetta palkkojen riittävyydestä ja työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun vahvistamisesta.

Pohjoismaat Ruotsi ja Tanska vastustavat direktiiviehdotusta, muun muassa siksi koska arvelevat direktiivillä olevan vaikutuksia niiden työehtoneuvottelujärjestelmiin ja työmarkkinaosapuolten itsenäisyyteen.

Direktiiviehdotus vastaa komission aiemmissa yhteyksissä antamia vakuutuksia siitä, että  ehdotuksella ei ole tarkoitus kajota minkään jäsenmaan työehtosopimusneuvottelujärjestelmään.

Ehdotuksessa vahva paino on työehtosopimisen ja työehtosopimusten kattavuuden lisäämisessä koko EU:ssa.

Ehdotus sisältää tavoitteita osin sen mukaan jaoteltuna, onko jäsenmaassa käytössä lakisääteinen vähimmäispalkka vai tapahtuuko palkanmäärittely työehtoneuvotteluilla. Komission ehdottamat muutokset koskisivat etenkin lakisääteisen palkan maita.

Lakisääteinen vähimmäispalkka on käytössä kaikissa EU:n muissa maissa paitsi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Itävallassa ja Kyproksella.

Lue lisää direktiiviehdotuksen sisällöstä FinUnionsin aiemmasta jutusta.