Siirry sisältöön
EWC-toiminta on keskeinen kanava vaikuttaa henkilöstön asioihin monikansallisissa yrityksissä. Kuva: iStock.

Yritysneuvostodirektiiviä uusitaan Euroopan tasolla

EWC-toiminta on keskeinen kanava vaikuttaa työntekijöiden asioihin monikansallisissa yrityksissä. Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta hyväksyi eilen reilulla enemmistöllä europarlamentaarikko Dennis Radtken (EPP) oma-aloitteisen mietinnön eurooppalaisen yritysneuvostodirektiivin tarkistamisesta.

Eurooppalaiset yritysneuvostot, EWC (European Works Council), ovat lakisääteistä EU/ETA-alueella toimivien yritysten ja niiden henkilöstön yhteistoimintaa. Yritysneuvosto pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään tuhat työntekijää EU/ETA-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa.

EWC-toiminta on tärkeää suomalaisille palkansaajille. Suomessa toimii huomattava määrä EWC-yrityksiä (yli 50), eli niitä, joiden pääkonttori on Suomessa. Lisäksi useita suomalaisia EWC-edustajia toimii aktiivisesti yritysneuvostoissa yrityksissä, joiden pääkonttori on jossain muussa EU- tai ETA-maassa kuin Suomessa. Tällaisia yrityksiä on jopa 200.

FinUnionsin johtaja Susanna Salovaaran mukaan työntekijöiden sitouttaminen toimintaan EWC-toiminnan myötä on kiistatonta.

”Kun ymmärrys yritysryhmän tekemiä päätöksiä kohtaan kasvaa, on muutokset ja niiden tarpeellisuus paremmin hyväksyttävissä. Työntekijöillä on oikeus kuulla suunnitelmista, jotka vaikuttavat merkittävästi heidän työpaikkaansa. EWC-toiminta keskittyy kuitenkin pelkästään ylikansallisiin kysymyksiin, joten täytyy muista, ettei tämä koske yrityksen kaikkea päätöksentekoa”, Salovaara painottaa.

Toinen tarkistus edessä

EWC–direktiivi säädettiin vuonna 1994 ja on kerran uudistettu vuoden 2009 direktiivillä (2009/38/). Silloin uudistuksen lähtökohtana oli, että työntekijöillä on oikeus saada tietoa yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudensuunnitelmista, saada antaa suunnitelmiin palautetta ja oikeus käydä tämä palautekeskustelu sellaiseen aikaan, että henkilöstön mielipide ehditään ottaa päätöksenteossa huomioon. Sen lisäksi työntekijöille haluttiin taata mahdollisuus keskustella asiat niiden johdon edustajien kanssa, jotka päätöksistä myös vastaavat.

Viime uudistuksesta on kuitenkin ehtinyt kulua yli 10 vuotta. Tilanne direktiivin toimivuuden osalta on ehtinyt heikentyä ja EWC-toimintaan liittyvät ongelmat ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Eurooppalainen ay-liike pitää tärkeänä, että direktiiviä uusitaan.

Direktiivin tarkistuksen yhteydessä, ETUC haluaa varmistaa ammattiliittojen roolia eurooppalaisten yritysneuvostojen tuenantajana ja terävöittää yritysneuvostojen oikeuksia. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestön mukaan työntekijöiden olisi hyvä saada tietoa ja tulla kuulluksi myös organisaatiomuutoksissa, ja peräänkuuluttaa näin tehokkaampaa oikeussuojaa. ETUC on tehnyt tiiviisti yhteistyötä parlamentin esittelijän Dennis Radtken kanssa, ja enemmistön kannatus parlamentin työllisyysvaliokunnassa 30.11. nähdään osavoittona. 

Dennis Radtken mietinnössä on puututtu hyvin EWC-toiminnan ydinongelmiin, eli liian heikkoihin kansallisiin sanktioihin, puutteellisiin mahdollisuuksiin päästä oikeuteen, käsitteiden epäselvyyteen sekä salassapitoon liittyviin ongelmiin. Yhtenä ratkaisuna on esitetty erillisen täytäntöönpanodirektiivin säätämistä.

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2018 EWC-direktiiviä koskevaan kertomuksen. Se osoittaa myös, että parantamisen varaa on, mm. koska direktiivissä ei ole otettu huomioon uusien yritysneuvostojen perustamisnopeutta.

ETUCin liittosihteeri Isabelle Schömann kommentoi parlamentin äänestystä järjestön lehdistötiedotteessa seuraavasti:

”Mepit ovat lähettäneet Euroopan komissiolle selkeän viestin, että parlamentti haluaa vahvistaa eurooppalaisia yritysneuvostoja ja turvata työntekijöiden oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi.
Eurooppalaiset yritysneuvostot eivät tällä hetkellä pääse viemään asiaansa oikeuteen joissain maissa, kuten Suomessa tai Irlannissa”, Schömann painotti.

Liittosihteerin mukaan työnantajien rangaistukset ovat Euroopassa myös aivan liian alhaiset. Tähän pitää saada muutos. ETUC on jo vuosia muistuttanut komissiota direktiivin muutostarpeista. Siksi ay-liike iloitsee työllisyysvaliokunnan edistysaskeleista.

Mietintö tuodaan parlamentin täysistuntoäänestykseen tammikuussa 2023.

Haluatko lisätietoa EWC:stä?

EWC-toiminta mahdollistaa sen, että henkilöstö voi osallistua yrityksen päätöksentekoprosessiin saamalla siitä tietoa ja antamalla siihen palautetta. Lyhyesti sanottuna EWC on tiedottamista ja kuulemista. Taustalla on Euroopan sosiaalinen peruskirja ja sen 27 artikla, jonka mukaan tämä on työntekijöille kuuluva perusoikeus. Tämän artiklan mukaan taataan riittävä tiedonsaanti riittävän ajoissa yrityksen työntekijöille ja heidän edustajilleen artiklassa mainituin edellytyksin.
Lähde: Teollisuuden Palkansaajat & yhteistoimintaryhmän opas.