Siirry sisältöön
Direktiivin tarkoituksena on varmistaa sukupuolten välinen tasa-arvo EU:n julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallituksissa. Kuva: iStock.

EU:lta uudet säännöt edistämään tasa-arvoa eurooppalaisten pörssiyhtiöiden johdossa

Lasikaton murtamiseksi EU:ssa ollaan säätämässä uutta direktiiviä, jolla parannetaan sukupuolten välistä tasapainoa pörssiyhtiöiden johtajien keskuudessa. EU:n neuvosto hyväksyi eilen ns. ”naiset hallituksessa” -direktiivin lopullisen tekstin.

Uudet EU-säännöt, jotka on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, edistävät tasapuolisempaa sukupuolten edustusta julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallituksissa EU:ssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoteen 2026 mennessä vähintään 40 prosenttia hallituksen ulkopuolisista johtajista on aliedustetun sukupuolen edustajia tai vähintään 33 prosenttia hallituksen ulkopuolisista johtajista mukaan laskettuna yhtiön johtaja.

Tällä direktiivillä EU pyrkii saamaan aikaan tasaisemman miesten ja naisten edustuksen pörssiyhtiöiden hallituksissa. Vaikka tasa-arvon lisääminen tällä sektorilla on edistynyt, se on edelleen hidasta Euroopan unionin alueella. Noin 60 prosenttia uusista korkeakoulututkinnon suorittaneista ovat naisia EU:ssa, mutta he ovat kuitenkin voimakkaasti aliedustettuina taloudellisessa päätöksenteossa, erityisesti johtotehtävissä. Vain 31,5 prosenttia hallituksen jäsenistä EU:n suurimmissa pörssiyhtiöissä on naisia Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGEn sukupuolitutkimuksen mukaan (kesäkuussa 2022). Hallitusten puheenjohtajista vain 8 prosenttia on naisia.

Avoimet valintamenettelyt ja raportointivelvollisuudet kehiin

Niiden pörssiyhtiöiden, jotka eivät saavuta direktiivin asettamia tavoitteita, on otettava käyttöön oikeudenmukaiset ja avoimet valinta- ja nimitysmenettelyt, jotka perustuvat eri ehdokkaiden vertailevaan arviointiin selkeiden ja neutraalisti muotoiltujen kriteerien perusteella. Tapauksissa, joissa ehdokkaat ovat yhtä päteviä, etusijalla olisi oltava aliedustettua sukupuolta oleva ehdokas.

Jos jäsenmaa on saavuttanut tavoitteensa tai ottanut käyttöön yhtä tehokkaan lainsäädännön ennen direktiivin voimaantuloa, se ei tarvitse noudattaa direktiivin nimitys- tai valintaprosessia koskevia vaatimuksia.

Kerran vuodessa yhtiöiden on tiedotettava sukupuolten edustuksesta hallituksissaan ja toimenpiteistä, joita ne tekevät 33 tai 40 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. Jäsenvaltiot julkaisevat luettelon yrityksistä, jotka ovat saavuttaneet direktiivin tavoitteet, myös vuosittain.

Sukupuolten tasa-arvo tähtäimessä

Tämä direktiivi on odottanut jo vuosikymmenen, että neuvosto löytäisi kompromissin. Euroopan komissio esitti direktiiviehdotuksensa ensimmäisen kerran vuonna 2012. Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin tavoitteista, siksi direktiivi on tärkeä. 

Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu ja mahdollisuudet kuuluvat EU:n perussopimusten periaatteisiin sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka on neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vuonna 2017 antama julistus. Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaate on myös ollut kirjattuna unionin perussopimuksiin.