Siirry sisältöön
Komissio laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään seuraavan vuoden aikana toteutettavat toimet. Komission vuoden 2023 työohjelma on Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja EU:n neuvoa-antavien elinten yhteistyön tulos.

Komissio esittää 43 uutta aloitetta työohjelmassaan

Komissio hyväksyi lokakuussa vuoden 2023 työohjelmansa. Siinä vahvistetaan kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, jonka avulla voidaan vastata eurooppalaisten arkeen vaikuttaviin kriiseihin ja ohjata unionia edelleen kohti kestävää elpymistä.

Vuoden 2023 työohjelmaan sisältyy 43 uutta politiikka-aloitetta, jotka liittyvät puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyihin kuuteen kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Ne ovat jatkotoimia hänen unionin tilaa syyskuussa 2022 käsitelleelle puheelleen.

Energiakriisin ratkaiseminen priorisoidaan

Komission uuden työohjelman keskeinen tavoite on energiakriisin kaltaisten kiireellisimpien haasteiden ratkaiseminen ja toisaalta jo käynnissä olevien aloitteiden vauhdittaminen. Eri toimilla pyritään tukemaan kansalaisia ja yrityksiä alentamalla energian hintoja ja varmistamalla teollisuuden kilpailukyky.

”Odotetusti pääpaino keskittyy Ukrainan sodan aiheuttamiin kriiseihin sekä pandemiasta toipumiseen. Energiakriisi ja elinkustannusten nousu ovat vakavia ongelmia, joille on löydettävä ratkaisuja pikaisesti”, FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara kommentoi.

Ohjelmassa pyrkimyksenä on myös varmistaa elintarviketurvan kannalta elintärkeät toimitukset ja vahvistaa sosiaalista markkinataloutta. Suunnitelmalla myös vauhditetaan meneillään olevaa vihreää ja digitaalista siirtymää ja parannetaan Euroopan unionin häiriönsietokykyä.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmät konkretisoituvat

Monet työohjelman keskeisistä aloitteista ovat myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin jatkotoimia. Komission päätöksentekoon aiotaan muun muassa sisällyttää uudenlaiset kansalaispaneelit tietyillä keskeisillä aloilla.

Työohjelmassa luetellaan myös tärkeimmät lainsäädäntöehdotukset, jotka olisi asetettava etusijalle lainsäädäntöprosessissa, jotta varmistetaan kaikkien komission kuuden päätavoitteen nopea implementaatio.

Päätavoitteet pähkinänkuoressa:

1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Komissio ehdottaa alkuvuodesta 2023 EU:n sähkömarkkinoiden kattavaa uudistusta, johon kuuluu sähkön ja kaasun hintojen irrottaminen toisistaan. Vihreän vetytalouden vauhdittamiseksi komissio aikoo ehdottaa uutta Euroopan vetypankkia.

2. Euroopan digitaalinen valmius

Komissio esittää toimenpiteitä, joilla varmistetaan Euroopan digitaalisen ja taloudellisen häiriönsietokyvyn kannalta välttämättömien kriittisten raaka-aineiden riittävä ja monipuolinen saatavuus. Se ehdottaa myös yhteistä eurooppalaista liikkuvuusdata-avaruutta, jotta voidaan vauhdittaa liikennealan digitalisointia.

3. Ihmisten hyväksi toimiva talous

Komissio aikoo tarkastella EU:n talouden ohjausjärjestelmää varmistaakseen, että se on edelleen tarkoituksenmukainen.

Koronapandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan aiheuttamien sosiaalisten haasteiden vuoksi komissio päivittää harjoittelun laatupuitteita, joilla esimerkiksi varmistetaan oikeudenmukainen palkka ja mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun. Tarkoituksena on parantaa Euroopan sosiaalista selviytymiskykyä.

4. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Komission tavoitteena on puolustaa EU:n etuja, demokraattisia periaatteita sekä rauhaa ja vakautta. Siksi komissio aikoo esittää turvallisuutta ja puolustusta tukevan EU:n avaruusstrategian sekä uuden EU:n merellisen turvallisuusstrategian. EU:n laajentumistyötä jatketaan Länsi-Balkanin ehdokasmaiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa.

5. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Komissio aikoo ehdottaa EU:n nykyisen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden kehyksen päivittämistä, mikä edistäisi sujuvampaa siirtymistä yhdestä koulutusjärjestelmästä toiseen jäsenmaitten välissä. Vuosi 2023 on Euroopan osaamisen teemavuosi. Sen myötä komissio haluaa houkutella korkeasti koulutettuja ammattilaisia aloille, joilla Euroopassa on pulaa työvoimasta, esittämällä ehdotuksia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pätevyyden tunnustamisesta.

Euroopan terveysunionin kehittämiseksi komissio aikoo ehdottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa mielenterveyteen, mikä on yksi Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin keskeisistä aloitteista.

6. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Komissio esittää vuonna 2023 demokratian puolustamista koskevan paketin, johon sisältyy aloite EU:n demokraattisen toimintaympäristön suojelemisesta ulkopuolisilta intresseiltä.

Komissio jatkaa työtä, jolla pyritään puuttumaan rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän vastaisen oikeudellisen suojan aukkokohtiin.

Se jatkaa myös tasa-arvon unionin rakentamista ehdottamalla eurooppalaista vammaiskorttia, jolla varmistetaan vammaisaseman vastavuoroinen tunnustaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

Sosiaalinen ulottuvuus tärkeä

Susanna Salovaaran mukaan on hyvä, että työohjelmassa painotetaan kollektiivisesti toimimista, se on avain tulevaisuudessakin yhtenäiselle Euroopan unionille.

”Sosiaalisella tasolla halutaan panostaa laadukkaisiin työpaikkoihin ja oikeudenmukaisiin työoloihin. Myös sosiaalinen suojelu on nostettu tärkeäksi, julkaisihan komissio juuri suosituksensa minimitoimeentulostakin”, hän sanoo.

”Digitaidot ovat yhä tärkeämpiä eurooppalaisille työntekijöille ja on hyvä, että siihen laitetaan huomiota ja toivottavasti myös tarpeeksi varoja”, Salovaara lisää.

Ensi vuoden työohjelma on tehty taloudellisesti epävarmoina aikoina. Siksi komissio on varautunut arvioimaan uudelleen erityisesti niitä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn.