Siirry sisältöön

Mitä luvassa Euroopassa vuodelle 2022?

2022 alkuvuoden EU:n neuvoston puheenjohtajamaana toimii Ranska, joka on ollut yksi EU-yhteistyön primusmoottoreista. Puheenjohtajamaan tehtävänä on Euroopan neuvoston kokousten johtaminen ja sen edustaminen suhteessa muihin EU-toimielimiin.

Ranska pyrkii seuraavien kuuden kuukauden aikana edistämään useita keskeisiä lainsäädäntöprosesseja. Isoista lainsäädäntökokonaisuuksista EU-instituutioiden välisiin neuvotteluihin etenee muun muassa digimarkkinasäädös. Lainsäädäntökoneistossa on myös lukuisia ilmastopakettiin kuuluvia esityksiä. Tavoitteena on ankkuroida myös vähimmäispalkkoja koskeva eurooppalainen lainsäädäntö.

Ranska on hahmotellut kautensa kantavaksi teemaksi Euroopan unionin vahvistamisen. Verkkosivuilla puheenjohtajamaa painottaa muun muassa taloudellista elpymistä koronan jalanjäljissä, eurooppalaista suvereniteettia ja strategista itsenäisyyttä sekä eurooppalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisiä arvoja.

Politico arvioi ennen vuoden vaihdetta, että Ranskan EU-puheenjohtajakauden teemat ovat pitkälti linjassa Emmanuel Macronin 2022 presidentinvaalikampanjan teemojen kanssa. Presidenttivaalit pidetään jo huhtikuussa.

Ranskan presidentti on eri tilaisuuksissa julkistanut erittäin kunnianhimoisen asialistan maan puolivuotiskaudelle Euroopan unionin neuvoston johdossa, joka kattaa digitaalipolitiikan, ilmaston, verotuksen ja teollisuuspolitiikan.

Verkkoalustojen taloudellinen sääntely ja vastuuvelvollisuus kuuluvat puheenjohtajakauden painopisteisiin. Esimerkkinä digimarkkinasäädös (DMA), joka luo pelisääntöjä suurten verkkoalustojen toiminnalle EU:ssa. Parlamentin odotetaan äänestävän digipalvelusäädöksestä (DSA) alkuvuodesta 2022 ja aloittavan neuvottelut EU-maiden kanssa DMA:sta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Ympäristöasiat edellä

Päästötavoitteet, uusiutuva energia ja kestävät polttoaineet edistävät kaikki EU:n hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Ne ovat osa Euroopan komission Fit for 55 -lakipakettia, josta keskustellaan ja äänestetään myös vuoden 2022 aikana.

Politicon mukaan ehdotetusta ilmastososiaalirahastosta, jonka tarkoituksena on torjua hiilen hinnan nousun mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, on odotettavissa kiivas keskustelu.

Tavoitteena on saada Fit for 55-ilmastopaketti hyväksytyksi ennen vuoden 2022 loppua. Ranskan puheenjohtajuus loppuu kesällä, jonka jälkeen Tšekki ottaa johdon.

Minimipalkkadirektiivi

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut saavuttaa EU:n vähimmäispalkan vuoteen 2024 mennessä. Direktiivillä pyritään varmistamaan työntekijöille vähimmäispalkat, jotta voidaan taata ainakin ”kunnollinen elintaso” ja poistaa palkkaköyhyyttä. Se kannustaa myös työnantajien ja työntekijäliittojen välisiin palkkaneuvotteluihin.

Neuvottelut ns. trilogissa, eli Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja Euroopan komission välillä, ovat alkamassa. Lue lisää täältä.

Euroopan tulevaisuuden konferenssi ja nuorison teemavuosi 

EU-johtajat käynnistivät Euroopan tulevaisuuden konferenssin virallisesti toukokuussa 2020, ja kansalaiskeskustelut seurasivat. Sen jälkeen sadat eurooppalaiset ovat kokoontuneet – sekä henkilökohtaisesti että virtuaalisesti – keskustelemaan ja keräämään ajatuksia. Aiheet ovat vaihdelleet taloudesta demokratiaan, ilmastonmuutokseen ja EU:n rooliin maailmassa. Konferenssin odotetaan päättävän työnsä tänä keväänä.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nimenneet vuoden 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi. Vuoden aikana nuoria kannustetaan osallistumaan demokratiaan ja kansalaistoimintaan ja nuoria tuetaan sosiaalisen ja ammatillisen kehitykseen.

Tähtäimessä oikeudenmukainen ja sosiaalinen Eurooppa

Puheenjohtajuutta hoitavat jäsenmaat tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä eli ”puheenjohtajakolmikkoina”. Tämänhetkisen puheenjohtajakolmikon muodostavat Ranska, Tšekki ja Ruotsi. Yhteisohjelmassa määritellään näiden kolmen maan painopisteet seuraavaksi 18 kuukaudeksi.

Ohjelmassa mainitaan toimenpiteitä, joiden avulla unioni toipuu taloudellisesta ja sosiaalisesta iskusta. Siihen päästään toteuttamalla elpymissuunnitelma, elvyttämällä sisämarkkinoita, vahvistamalla EU:n kriisinkestävyyttä sekä varmistamalla talouspolitiikan koordinointi elpymisen tahtia.

Kolmikko painottaa erityisesti oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan rakentamista lainsäädäntö- ja muun työn avulla, jota on tarkoitus viedä eteenpäin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sekä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson kautta.

Parempi suoja alustatyöntekijälle ja demokratian laajentaminen työpaikoilla 

Ohjelman mukaan puheenjohtajakolmikko aikoo edistää sosiaalista osallisuutta kunnioittaen kansallista toimivaltaa ja unionin erilaisia työmarkkinamalleja, erityisesti puolustamalla oikeudenmukaisia palkkoja ja ihmisarvoisia työpaikkoja, vähimmäistuloa koskevia säännöksiä ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua.

Kolmikon tavoitteena on parantaa myös digitaalitaloudessa ja alustojen kautta työskentelevien työoloja. Tämän lisäksi kolmikko aikoo toteuttaa toimia työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseksi ja työmarkkinoilla esiintyvään sukupuolten väliseen epätasa-arvoon puuttumiseksi, muun muassa kaventamalla sukupuolten palkkaeroja.